Đăng Nhập

Articles

   Đóng
7:57 SA | 07/09/2016

 

9:22 SA | 11/11/2015

 Ngày 07 tháng 11 năm 2015 - đúng vào dịp công nhân, nhân dân lao động toàn thế giới Kỷ niện 98 năm Cách Mạng tháng Mười Nga 1917 thắng lợi - các đơn vị chuyên ngành chủ nghĩa xã hội khoa học (CNXHKH) thuộc năm Học viện là: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ  Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực I, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng và Học viện Chính trị An ninh nhân dân đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội Việt Nam – những vấn đề lý luận và thực tiễn”

8:24 SA | 30/07/2015

 


Nông thôn mới
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS