Đăng Nhập

Articles

   Đóng
HỘI THẢO KHOA HỌC

Hội thảo: “Nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội Việt Nam – những vấn đề lý luận và thực tiễn”

 Ngày 07 tháng 11 năm 2015 - đúng vào dịp công nhân, nhân dân lao động toàn thế giới Kỷ niện 98 năm Cách Mạng tháng Mười Nga 1917 thắng lợi - các đơn vị chuyên ngành chủ nghĩa xã hội khoa học (CNXHKH) thuộc năm Học viện là: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ  Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực I, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng và Học viện Chính trị An ninh nhân dân đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội Việt Nam – những vấn đề lý luận và thực tiễn”

                Đây là hoạt động khoa học chính trị rất có ý nghĩa, đặc biệt vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang tích cực nghiên cứu và góp ý vào những nội dung trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

30 năm qua, với những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới đất nước cho thấy, công tác lý luận của Đảng, về tư duy lý luận tiếp tục có bước phát triển. Đảng đã chú trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bổ sung, phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (năm 2011) và Hiến pháp năm 2013. Đã bước đầu hình thành hệ thống lý luận cơ bản về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Đó là các vấn đề: đặc thù và thực chất của thời ký quá độ lên CNXH; các định hướng cơ bản xây dựng CNXH; về mô hình tổng quát trong thời kỳ quá độ lên CNXH; vai trò của giai cấp công nhân, của lien minh công - nông - trí thức là nền tảng của đại đoàn kết toàn dân tộc - động lực to lớn của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN; xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; về an ninh quốc phòng và chiến lược bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; về phát huy dân chủ, xây dựng hệ thống chính trị; xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam; về đảng cầm quyền và xây dựng chỉnh đốn Đảng - nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc xây dựng CNXH.v.v.

Nhưng, hiện nay, công tác lý luận còn nhiều hạn chế: “công tác lý luận nhìn chung còn lạc hậu, tính dự báo thấp, kết quả nghiên cứu chưa đáp ứng tốt yêu cầu của thực tiễn. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức và quản lý các hoạt động lý luận còn nhiều bất cập, thiếu gắn bó mật thiết giữa nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, giữa cán bộ lý luận và cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn, giữa công tác nghiên cứu lý luận và công tác giảng dạy, đào tạo lý luận” (Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính Trị Về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030, trang 02)

Mục đích của Hội thảo là:

Một là, góp phần làm sang tỏ thêm một số lý luận và thực tiễn cấp bách về CNXH, góp phần nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo cho đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên chuyên ngành CNXHKH của các Học viện Chính trị hiện nay;

Hai là, cung cấp thêm căn cứ nlys luận thực tiễn cho công tác lý luận, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đấu tranh sai trái phủ nhận CNXH, phủ nhận con đường đi lên CNXH ở Việt Nam hiện nay;

Ba là, tăng cường sự hợp tác, liên kết trong nghiên cứu khoa học, đào tạo lý luận chính trị giữa các giữa các Học viện Chính trị trên toàn quốc trong giai đoạn tiếp theo.

Quang cảnh tại Hội thảo khoa học

Hội thảo đã thu hút rất nhiều nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành CNXHKH và đã nhận được 99 bài viết của các nhà khoa học, những người làm công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo chính trị của các Học viện, Hội thảo đã tập trung thảo luận và phân tích sâu sắc những nội dung như:

Thứ nhất, những vấn đề cấp bách trong nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Trong đó nhiều vấn đề cấp bách xung quanh lý luận về thời kỳ quá độ đã được làm sang tỏ như cơ sở phân kỳ, về đặc điểm, tính chất và nhiệm vụ thời kỳ quá độ ở nước ta hiện nay.

Thứ hai, những vấn đề cấp bách xung quanh nội dung dân chủ và hệ thống chính trị. Đây là nội dung nổi bật trong xây dựng CNXH hiện nay ở Việt Nam đã được nhận thức mới ở nhiều luận điểm. Nhưng, đây là vấn đề rộng lớn, được hiểu dưới nhiều góc độ khác nhau và không hẳn đã thống nhất, nên trong nghiên cứu rất cần thiết và cần tiếp tục làm rõ vấn đề dân chủ trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý nhân dân làm chủ vẫn cần làm rõ thêm, để có thể thực hiện được trong thực tế: tất cả quyền lực thuộc về nhân dân, trong điều kiện nhất nguyên chính trị và nhất Đảng lãnh đạo.

Thứ ba, những vấn đề cấp bách xung quanh nội dung sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân, làm thế nào để để giai cấp công nhân Việt Nam giữ vững vai trò lãnh đạo, là giai cấp tiên phong, nòng cốt cho liên minh công – nông – trí thức là nền tảng của đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thứ tư, những vấn đề cấp bách xung quanh lý luận dân tộc, tôn giáo, đại đoàn kết toàn dân, nội dung mà nhiều năm qua được chú trọng về lý luận, xong vẫn là vấn đề còn nhiều tranh luận trong quá trình giải quyết thực tiễn. Các vấn đề thù địch vẫn nhằm các vấn đề này để chống phá cách mạng nước ta, gây nhiều khó khan trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự  an toàn xã hội hiện nay.

Thứ năm, những vấn đề cấp thiết nhận thức lý luận về an ninh quốc phòng và đối ngoại của nước ta hiện nay. Công tác quốc phòng, an ninh bảo vệ vững chắc Tổ quốc đang đứng trước những thách thức lớn của thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng, do đó, cần nâng cao chất lượng tính khách quan, khoa học và kịp thời của hoạt động cũng như dự báo tình hình phục vụ công tác an ninh, tiếp tục làm sang tỏ quan điểm mới trong công tác an ninh quốc phòng, qua đó nâng cao cảnh giác và có đối sách linh hoạt, phù hợp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Phát biểu kết luận Hội thảo, thay mặt Đoàn chủ tịch PGS.TS Nguyễn Viết Thảo - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chủ trì Hội thảo cho rằng:

Chủ đề của Hội thảo là vô cùng rộng lớn nhưng vì thời gian có hạn nên không thể mời tất cả nhà khoa học trình bày tham luận của mình được. Và, với 99 công trình in thành hai tập kỷ yếu sẽ chuyển đến các tác giả tham gia Hội thảo và gửi file vào mail chung để các nhà khoa học, quý đọc giả quan tâm truy cập.

Sự phong phú đa dạng của các công trình Hội thảo  thể hiện sự rộng lớn những vấn đề lý luận và thực tiễn của vấn đề hội thảo, thể hiện trí tuệ nhiệt huyết của những nhà nghiên cứu, giảng dạy CNXHKH, những sản phẩm này chuyển đến đọc giả thể hiện sự công phu nghiêm túc của các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan.

PGS.TS Nguyễn Viết Thảo nhấn mạnh: hội thảo đã đạt được những kết quả quan trọng sau:

Một là, đã khẳng định tính đúng đắn và sức sống của CNXH cả trên bình diện thực tiễn và lý luận, không có học thuyết nào nhận được sự quan tâm sâu rộng như lý luận CNXHKH, kể cả sự quan tâm tích cực cũng như sự “hằn học” chống phá nó.

Hai là, sự nuối tiếc sau sự sụp đổ mô hình CNXH hiện thực ở Đông Âu, Liên Xô cũng như quyết tâm xây dựng chế độ xã hội tốt đẹp hơn chế độ TBCN mà nhiều nước đang phấn đấu trên thế giới hiện nay chính là sức sống vững bền của CNXHKH.

Ba là, nó phải được vận dụng sang tạo, đúng đắn vào thực tiễn, trên nền tảng những nguyên lý bền vững và những quy luật chung nhất mà chủ nghĩa Mác – Lê nin  vạch ra cho phù hợp với từng không gian và thời điểm cụ thể.

Bốn là, hội thảo đã nêu được những vấn đề, yếu tố mới về lý luận CNXHKH ở nước ta dù có nhiều cách tiếp cận khác nhau nhưng đều thống nhất ở những nội dung cốt lõi ở Việt Nam chính là độc lập dân tộc gắn liền CNXH nhằm hướng đến mục tiêu chung: dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh.

Năm là, phải xây dựng và phát huy dân chủ XHCN không chỉ trên bình diện những khái niệm, phạm trù mà cần triển khai với tư cách là giá trị của chế độ do nhân dân lao động làm chủ.

Sáu là, phải có chính đảng tiền phong có năng lực lãnh đạo thì chúng ta mới đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử.

Chúng ta cần thống nhất một số vấn đề để cung cấp luận cứ cho Đảng vì Hội thảo đã huy động sự quan tâm tham gia của những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực lý luận này, theo đó cần phải:

Tiếp tục tổng kết về CNTB hiện đại không những là đối thủ cần tiêu diệt mà nghiên cứu cả sự cải cách, thích nghi của nó mà ta cần tham khảo, học hỏi.

Cần tiếp tục nghiên cứu công phu nghiêm túc giai cấp công nhân hiện đại, nghiên cứu kịp thời xu thế phát triển thế giới ngày nay để công cuộc đổi mới tiếp tục được thực hiện đồng bộ, toàn diện nhưng đồng hành với xu thế thời đại. Cần nhận thức và nghiên cứu các mối quan hệ lớn mà Đảng ta chỉ ra đó chính là đomngs góp về mặt lý luận CNXH vào kho tàng lý luận.

Cần tiếp tục nghjieen cứu vấn đề bảo vệ Tổ quốc XHCN, đây là nội dung vừa chiến lược lâu dài, vừa cấp bách hiện nay.

Thường xuyên triển khai đấu tranh tư tưởng lý luận trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam, không chỉ phản bác các quan điểm sai trái, mà cần “uốn nắn” những lệch lạc, sai lầm trong hàng ngũ chúng ta, đó mới là nhiệm vụ sống còn của chúng ta.

Những việc cần làm sau Hội thảo là chỉnh sữa hoàn thiện các công trình và xã hội hóa nó qua hệ thống thong tin truyền thông, đài báo, tạp chí và sách báo. Các đơn vị liên quan cần hoàn thành Báo cáo gửi lãnh đạo các đơn vị và gửi đến Tiểu ban chuẩn bị Văn kiện Đại hội XII của Đảng để giá trị cuộc Hội thảo được mở rộng và nâng cao.

                                                            Người thực hiện: Ngô Hoàng Anh

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 11/11/2015 Lượt xem : 747
Quay Về

VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới