Đăng Nhập
bndanhoi
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
LƯỢT TRUY CẬP
56.761
NGHIÊN CỨU- TRAO ĐỔI

Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp trồng người

       Nguyễn Thị Thủy- Phó phòng Đào tạo


  

          Hồ Chí Minh là một nhà giáo dục kiệt xuất, Người đã có công đào tạo nên nhiều thế hệ cán bộ cho cách mạng Việt Nam là những lãnh tụ xuất sắc của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Tư tưởng của Người về giáo dục thể hiện qua quan điểm “trồng người”  có giá trị to lớn đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay. Xuất phát điểm tư tưởng giáo dục của Bác là vì con người, hướng về con người: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc làm sao cho dân ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành...”[1]. Từ quan điểm vì con người đến quan điểm về chiến lược "trồng người" là một bước phát triển hợp logic của tư tưởng Hồ Chí Minh. Để thực hiện chiến lược kinh tế - xã hội thì chiến lược con người phải đi trước một bước. Từ rất sớm, Người đã nêu ra một luận điểm nổi tiếng: "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa"[2]. Trước khi đi xa, trong Di chúc, Người căn dặn "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết".

1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về sự nghiệp trồng người.

Để đào tạo những con người của xã hội văn minh, Hồ Chí Minh mượn câu nói của Quảng Trọng, chỉ ra tầm quan trọng của sự nghiệp giáo dục, rèn luyện, đào tạo con người: "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người". Tư tưởng Hồ Chí Minh về “trồng người” luôn luôn mang tính chiến lược và được rút ra từ mệnh đề cơ bản tất cả vì con người, do con người. Sự nghiệp trồng người mà Hồ Chí Minh và Đảng dày công thực hiện đã đảm bảo được đội ngũ cán bộ cách mạng  qua các thế hệ cho việc thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của sự nghiệp cách mạng nước ta.

Để xây dựng được những con người vừa có cá tính đặc sắc vừa phát triển hài hòa về mọi mặt cần phải áp dụng nhiều biện pháp. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục là biện pháp quan trọng bậc nhất. Người đề cao vai trò quyết định của giáo dục trong việc hình thành nhân cách con người. Khác với các nhà tư tưởng nho gia cho rằng tính người do thiên định“ nhân chi sơ tính bổn thiện”, “ nhân chi sơ tính bổn ác”, Bác không cho rằng “tính” là do trời phú sẵn mà trái lại, phần nhiều do giáo dục tạo nên và gắn liền với môi trường sống, hoạt động của con người:

                   “Ngủ thì ai cũng như lương thiện,

                   Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ, hiền;

                   Hiền, dữ phải đâu là tính sẵn,

                   Phần nhiều do giáo dục mà nên.”[3]

          Không hề có một thứ “tính” do trời phú sẵn, cũng như không hề có một ông trời có nhân cách, “tính” của con người thoạt tiên chỉ như một tấm lụa trắng, hết sức trong sạch. Sau đó nó trở nên tốt hay xấu, phần nhiều là do giáo dục.

          Quan điểm "trồng người" của Hồ Chí Minh rất toàn diện và phong phú, ở mỗi thời kỳ cách mạng, Người nêu ra những yêu cầu khác nhau. Ngay sau khi giành được chính quyền, trước yêu cầu phải kiến thiết nước nhà, trong điều kiện đất nước hơn 90% dân Việt Nam mù chữ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định: "Nay chúng ta đã giành được quyền độc lập. Một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này là nâng cao dân trí". Bởi "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu". Bước vào thời kỳ xây dựng, kiến tạo đất nước, Người chỉ rõ: "Bây giờ xây dựng kinh tế không có cán bộ không làm được. Không có giáo dục, không có cán bộ thì cũng không nói gì đến kinh tế- văn hóa. Trong việc đào tạo cán bộ, giáo dục là bước đầu", Có thể nêu khái quát thành những chuẩn mực cơ bản sau:

          Một là, Đào tạo những con người có đạo đức cách mạng, đó là người trung thành, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, có lòng yêu thương con người, đồng thời phải kiên quyết đấu tranh chống lại những căn bệnh do chủ nghĩa cá nhân sinh ra.

          Hai là, Phải tạo ra những con người có ý chí, cầu tiến bộ, không ngừng vươn lên làm chủ những kiến thức khoa học, những hiểu biết về thời đại.

          Ba là, Có tinh thần tìm tòi sáng tạo, nhạy bén với cái mới, có quyết tâm và biết vận dụng nó vào thực tiễn cuộc sống để nâng cao chất lượng, hiệu quả, đồng thời đó là những con người có chí khí, ham học hỏi, ham làm việc chứ không phải ham địa vị, tiền tài. Đối với người học, Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự dân tộc, phụng sự giai cấp và nhân dân...”.

          Bốn là, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của giáo dục - đào tạo, coi đó là một chiến lược lâu dài, Người khẳng định: “Tiền đồ của dân tộc ta sẽ ra sao một phần quan trọng là do sự nghiệp giáo dục trực tiếp quyết định”. Trong thư gửi ngành giáo dục đào tạo ngày 15-10-1968, Người nhấn mạnh "Giáo dục nhằm đào tạo những người kế tục sự nghiệp cách mạng to lớn của Đảng và nhân dân ta, do đó các ngành, các cấp Đảng ủy và chính quyền địa phương phải thực sự quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp này, phải chăm sóc nhà trường về mọi mặt, đẩy sự nghiệp giáo dục của ta lên những bước phát triển mới".

          2. Sự vận dụng tư tưởng, quan điểm của Hồ Chí Minh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường.

          Trường chính trị là trung tâm đào cán bộ lớn của tỉnh, đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của địa phương. Vận dụng tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác chuyên môn, đòi hỏi mỗi người cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Kon Tum cần phải góp phần làm tốt hơn nữa công việc “trồng người”, công tác đào tạo, bồi dưỡng phải đạt cho được mục tiêu giáo dục toàn diện để người học sau khi đào tạo đủ sức đáp ứng yêu cầu công tác. Xây dựng được những thế hệ học viên có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có ý thức cộng đồng và phát huy tính tích cực của cá nhân, làm chủ tri thức, có tư duy sáng tạo, có kỹ năng thực hành giỏi, có tác phong công nghiệp, có tính tổ chức và kỷ luật, có sức khoẻ, là những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên" như lời căn dặn của Bác.

          Ngày nay, để xây dựng con người mới toàn diện có đủ “đức” đủ “tài” đòi hỏi mỗi cán bộ, giảng viên cần phải có tấm lòng yêu nghề, yêu người một cách thực sự. Đầu tư trí tuệ, công sức lên mỗi trang giáo án, bài giảng và từng lĩnh vực, nhiệm vụ công tác cụ thể  để củng cố niềm tin của người học. Bên cạnh đó, phải tăng cường giáo dục tinh thần yêu nước cho người học; Yêu nước, tức là yêu độc lập của đất nước; yêu chủ nghĩa xã hội; là phải làm giàu cho gia đình và đất nước, trung với nước, hiếu với dân. Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và giao lưu quốc tế hiện nay thì "trung" và "hiếu" phải được coi là giá trị nổi bật để học viên không dễ sa vào cạm bẫy của kẻ thù, luyện rèn ý chí tự lực tự cường, say mê trong học tập và công tác.

          Cùng với việc hình thành và củng cố lý tưởng sống đúng đắn cho người học, yêu cầu cấp thiết đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Kon Tum trong công tác giảng dạy và quản lý học viên hiện nay là phải kết hợp giữa giáo dục đạo đức, lý tưởng với giáo dục lý luận. Kết hợp giữa giáo dục những phẩm chất truyền thống như yêu nước, lòng nhân ái, vị tha, trung hiếu, cần, kiệm,... với các giá trị đạo đức mới như chủ động, sáng tạo, tự lập, tự chủ, vượt khó,... Quan tâm giáo dục ý thức cộng đồng, để mỗi cá nhân hăng say phấn đấu trong lao động, học tập và khẳng định mình, gắn mình với cộng đồng, với xã hội, nhằm giúp họ khẳng định bản thân và hòa nhập vào xã hội hiện đại. Muốn vậy, mỗi một giảng viên cần phải tự vượt lên trên chính bản thân mình. Phải nỗ lực không ngừng, thường xuyên trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật tri thức và công nghệ mới vào công việc nghiên cứu giảng dạy. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, giảng viên còn phải là tấm gương sáng, tâm huyết với nghề với sự nghiệp đào tạo của mình. Đó là những công việc thiết thực để làm theo tư tưởng nhân văn và chiến lược xây dựng con người của Chủ tịch Hồ Chí Minh./.[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội,1995, t4, tr.161

[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.13, tr.66.

[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.3, tr.383.

 

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 06/11/2017 Lượt xem : 25
Quay Về

Nông thôn mới
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Website liên Kết