Đăng Nhập
VBPL_CP
bndanhoi
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
LƯỢT TRUY CẬP
56.761
NGHIÊN CỨU- TRAO ĐỔI

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Kon Tum

             ThsNguyễn Thị Xuân -  Phó Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật

 Hòa giải ở cơ sở là việc hòa giải viên hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật theo quy định của Luật hòa giải ở cơ sở.

 Hoạt động hòa giải ở cơ sở có vai trò to lớn, ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội, hòa giải thành sẽ góp phần tăng cường đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, xây dựng tình làng nghĩa xóm, sự tương thân, tương ái trong cộng đồng, kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm ổn định, trật tự, an toàn xã hội; giảm bớt các vụ việc phải chuyển đến Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tiết kiệm thời gian, kinh phí cho Nhà nước và người dân. Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác hòa giải đối với đời sống xã hội, ngày 20 tháng 6 năm 2013, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Hòa giải ở cơ  sở. Đây là văn bản pháp lý quan trọng đảm bảo tổ chức và hoạt động của hòa giải ở cơ sở. Để triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở, ngày 27 tháng 02 năm 2014 Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở; Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTP-BTC ngày 30-8-2014 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

Với những quy định pháp lý đã được ban hành, sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội, công tác quản lý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Kon Tum đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên các nội dung sau:

Một là, về tổ chức tổ hòa giải ở cơ sở. Theo số liệu thống kê của Phòng Tư pháp thành phố tính đến tháng 6 năm 2017, trên địa bàn thành phố Kon Tum có 21 xã, phường (11 xã và 10 phường) với 178 tổ dân phố, thôn tất cả các tổ dân phố, thôn đều đã bầu được tổ hòa giải và Ủy ban nhân dân xã, phường ra quyết định công nhận tổ hòa giải theo đúng quy định của pháp luật.

Số lượng hòa giải viên ở các tổ hòa giải có từ 5 đến 9 người, với cơ cấu hợp lý có cả nam, nữ, đảng viên, đoàn viên… Cơ cấu thành phần tham gia rất đa dạng, phong phú: trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân số, bí thư chi bộ, người đứng đầu người đứng đầu các tổ chức đoàn thể ở thôn, tổ dân phố, người có uy tín, già làng. Năm 2016 trên địa bàn thành phố có 1.142 hòa giải viên: nam là 802 người, nữ là 340 người, người kinh có 769 người, dân tộc thiểu số có 372 người. Năm 2017 có 1.133 người, trong đó: dân tộc kinh có 745 người, dân tộc thiểu số có 388 người, nam có 812 người, nữ là 321 người. Phần lớn thành viên tổ hòa giải là những người có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, có uy tín, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình tham gia công tác hòa giải.

Một số phường các hòa giải viên có trình độ học vấn và chuyên môn đáp ứng được yêu cầu trong hoạt động hòa giải như: Phường Trường Chinh có 52/78 hòa giải viên có trình độ trung học phổ thông, 36/78 hòa giải viên có trình độ trung học cơ sở, không có hòa giải viên có trình độ tiểu học, có 8 người có trình độ đại học (cử nhân luật 2 người), cao đẳng và trung cấp 11 người. Phường Trường Chinh có 43 hòa giải viên, trong đó có 4 người có trình độ đại học, 5 người có trình độ cao đẳng và trung cấp; cán bộ nghỉ hưu có 10 người và có 9 người có trình độ trung cấp lý luận chính trị.

Hai là, số vụ việc hòa giải thành cao và đạt chất lượng. Năm 2016 trên địa bàn thành phố Kon Tum tiếp nhận 219 vụ việc trong đó hòa giải thành là 200 vụ việc (chiếm 91.32%), Sáu tháng đầu năm 2017 (tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến 30 tháng 6 năm 2017) có 70 vụ việc, trong đó hòa giải thành là 54 vụ việc (77.14 %).

Ba là, về công tác bồi dưỡng, tập huấn cho hòa giải viên. Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp thành phố, công chức Tư pháp – hộ tịch các xã, phường hàng năm mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, cung cấp tài liệu, văn bản pháp luật tới các tổ hòa giải, đảm bảo cho các hòa giải viên tiếp cận sớm nhất những quy định của văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và có hiệu lực. Phòng Tư pháp thành phố, Sở Tư pháp tiến hành tổ chức hội thi “Hòa giải viên giỏi”, qua hội thi các hòa giải viên trên địa bàn thành phố và của tỉnh có cơ hội giao lưu, trao đổi, học hỏi nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác hòa giải vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định.

Một là, hàng năm một số xã, phường chưa thực hiện tốt công tác kiện toàn tổ hòa giải theo quy định của pháp luật. Qua công tác giám đầu năm 2017 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tại 11/21 đơn vị xã, phường, còn một số đơn vị chưa thực hiện tổ chức kiện toàn tổ hòa giải. Có xã, phường tiến hành kiện toàn còn chậm, tới tháng 7 năm 2017 một số đơn vị chưa thực hiện việc kiện toàn xong các tổ hòa giải.

Hai là, trình độ học vấn, chuyên môn của đội ngũ hòa giải viên còn hạn chế, nhất là trình độ chuyên môn luật: năm 2017 có 1.133 hòa giải viên, chỉ có 9 người (chiếm 0.79%) có trình độ đại học luật, còn lại 1.124 người (chiếm 99.21%) chưa quan đào tạo chuyên môn luật. Trình độ học vấn của nhiều hòa giải viên ở một số xã còn thấp, trình độ tiểu học chiếm số lượng lớn, có nhiều hòa giải viên chỉ học hết lớp 2, lớp 3. Khi tiến hành hòa giải chủ yếu dựa trên uy tín, kinh nghiệm hoặc nghiêng về hàn gắn tình cảm hơn là đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc pháp luật. Vì vậy, mục đích tuyên truyền, phổ biến pháp luật qua các buổi hòa giải chưa đạt được hiệu quả cao.

Ba là, về nội dung tập huấn, bồi dưỡng, trao đổi kỹ năng hòa giải còn đơn điệu chưa sâu sát với thực tế. Chương trình bồi dưỡng, tập huấn cho hòa giải viên mới chỉ chú trọng tới việc trang bị kiến thức pháp luật, chưa có sự quan tâm tới trang bị kỹ năng hòa giải. Việc biên soạn và cung cấp tài liệu pháp luật, nghiệp vụ cho các hòa giải viên trên địa bàn thành phố chưa chưa phù hợp với trình độ của các hòa giải viên ở mỗi đơn vị  xã, phường.

Bốn là, kinh phí để đảm bảo cho tổ hòa giải hoạt động còn có những bất cập nhất định. Hiện nay, mỗi đơn vị xã, phường trên địa bàn thành phố được cấp 2.000.000 đồng/năm. Tuy nhiên, việc cấp kinh phí này mang tính “cào bằng”, chưa xem xét tới những đơn vị hành chính có số dân đông, tổ hòa giải và số vụ việc hòa giải. Có đơn vị chưa thực hiện chi trả chế độ theo đúng quy định của Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTP-BTC và Quyết định 70/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Để công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố khắc phục được những hạn chế, tồn tại và đạt hiệu quả cao, trong thời gian tới, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp thực hiện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đối với hoạt động hòa giải ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường cần tích cực hơn nữa trong việc tham gia quản lý công tác hòa giải, giữ vai trò nòng cốt trực tiếp xây dựng, củng cố và kiện toàn tổ hòa giải, tham gia đôn đốc thực hiện hoạt động hòa giải của địa phương mình. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố hàng năm cần tăng cường công tác giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về hòa giải của các xã, phường. Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hòa giải, nhất là công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng, xử lý vi phạm về tổ chức và hoạt động  hòa giải; thực hiện chi trả cho hoạt động hòa giải ở cơ sở đúng và kịp thời theo quy định của pháp luật. Các cơ quan, bộ phận chuyên môn: Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp – hộ tịch các xã, phường tăng cường trách nhiệm trong việc giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở địa phương.

Hai là, để nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải, các tổ hòa giải phải thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Các cơ quan chức năng cần thực hiện nhiều hình thức vận động những người có đủ trình độ, năng lực, uy tín tham gia vào tổ hòa giải. Có như vậy, các tranh chấp sẽ được giải quyết từ khi mới hình thành.

Ba là, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp – hộ tịch thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các hòa giải viên. Việc bồi dưỡng cần thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với trình độ của các hòa giải viên ở từng xã, phường. Bên cạnh việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật cần chú trọng về việc thực hiện năng hòa giải cho các hòa giải viên. Đây được coi là nhiệm vụ quan trọng, cần có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành.

Bốn là, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường cần có sự quan tâm hơn nữa đối với mức kinh phí hỗ trợ cho các tổ hòa giải: việc cấp kinh phí cho các đơn vị xã, phường không nên mang tính bình quân như hiện nay; mà nên căn cứ vào dân số, số lượng tổ hòa giải, số hòa giải viên và nhất là số vụ việc hòa giải trong một năm của mỗi đơn vị. Đồng thời quan tâm tới việc khen thưởng cho các tổ hòa giải và các hòa giải viên có thành tích.

Năm là, các cấp chính quyền của thành phố cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, các đoàn thể bằng nhiều hình thức, biện pháp cụ thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác hòa giải, để người dân tin tưởng, lựa chọn hòa giải ở cơ sở khi có mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh.

Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên sẽ khắc phục những bất cập, hạn chế, có như vậy mới nâng cao hiệu quả công tác hòa giải trong thời gian tới trên địa bàn thành phố phố Kon Tum trong thời gian tới.

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 06/11/2017 Lượt xem : 36
Quay Về

HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
VBPL_KonTum
Website liên Kết