Đăng Nhập
VBPL_CP
bndanhoi
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
LƯỢT TRUY CẬP
56.761
NGHIÊN CỨU- TRAO ĐỔI

Chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Kon Tum

      Ths. Nguyễn Lương Thủy – Trưởng khoa Xây dựng Đảng

 

 Chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng ủy Trường

 Chính trị tỉnh Kon Tum

 

          Đảng bộ Trường Chính trị tỉn Kon Tum hiện có 04 chi bộ trực thuộc với 30 đảng viên. Trong những năm qua, nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, Đảng ủy Trường Chính trị đã chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn 09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ và các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Nhờ đó chất lượng sinh hoạt của các chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, tất cả các chi bộ và đảng viên ngày càng nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xác định đây là một trong những biện pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Chuyển biến rõ nét nhất qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10- CT/TW là hầu hết các chi bộ đã duy trì tốt nền nếp chế độ sinh hoạt chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề mỗi quý một lần. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ theo nội dung Hướng dẫn 09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương đã được các chi bộ triển khai thực hiện tốt. Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ đã lựa chọn nội dung, hình thức sinh hoạt đúng đắn, thiết thực và chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt; chất lượng điều hành sinh hoạt chi bộ của người chủ trì được nâng lên; nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ được thực hiện nghiêm túc; đề cao tự phê bình và phê bình, xây dựng đoàn kết nội bộ... Không khí sinh hoạt chi bộ chân tình, gần gũi, nhiều vấn đề cụ thể thiết thực được đảng viên mạnh dạn, thẳng thắn thảo luận, bàn bạc, bày tỏ chính kiến, đề xuất biện pháp góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cơ quan, khoa, phòng...

Việc kết hợp thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương với "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được các chi bộ thực hiện nghiêm túc. Hàng năm, sau khi tổ chức cho đảng viên học tập chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các chi bộ đã hướng dẫn đảng viên xây dựng kế hoạch làm theo và dựa trên cơ sở đó để thực hiện. Trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng, chi bộ nghe đảng viên báo cáo và có ý kiến đánh giá những ưu, khuyết điểm trong quá trình thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của từng đảng viên, đồng thời có đánh giá chung về tình hình thực hiện của cả chi bộ trong tháng. Định kỳ 6 tháng và cuối năm, các chi bộ sơ kết, tổng kết việc thực hiện.

Từ cuối năm 2016 đến nay, thực hiện sự chỉ đạo của Ban tổ chức Trung ương, trong sinh hoạt thường kỳ, Chi bộ thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, đảng viên trong chi bộ thực hiện cam kết về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa.

Ngoài các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng, mỗi quý một lần, các chi bộ đã chọn những nội dung quan trọng, thiết thực để sinh hoạt chuyên đề, như: các chuyên đề về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên; giải pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; công tác đảng viên; các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; biện pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, quản lý học viên, giảng dạy, phục vụ...; phương pháp tự nghiên cứu, học tập để không ngừng nâng cao trình độ kiến thức cho cán bộ, đảng viên...

Việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã góp phần làm cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp trên, hoàn thành tốt nhiệm vụ đảng viên và nhiệm vụ do chi bộ phân công; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết thống nhất; tất cả đảng viên trong chi bộ không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chất lượng sinh hoạt của các chi bộ được nâng cao đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chi bộ; nội bộ Đảng được xây dựng trong sạch, vững mạnh; cán bộ, đảng viên có điều kiện để trưởng thành và phát huy khả năng của mình; các chi bộ luôn thực hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo các khoa, phòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được sinh hoạt chi bộ vẫn còn những hạn chế như: Trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng, có đảng viên vì đi dạy ở các huyện hoặc đi công tác xa nên chưa tham dự đầy đủ theo quy định; sinh hoạt chuyên đề có quý còn chậm trễ so với kế hoạch, chất lượng sinh hoạt chuyên đề có lúc chưa được cao; một số đảng viên trong sinh hoạt chi bộ chưa mạnh dạn tham gia ý kiến, góp ý phê bình.

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, các cấp ủy Đảng, trực tiếp là Đảng ủy Trường Chính trị cần lãnh đạo các chi bộ thực hiện tốt Kết luận ngày 12/9/2017 của Ban Bí thư khóa XII qua tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng và Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cấp ủy, đảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Hai là, thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng chi ủy viên. Ðổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng, kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi bộ cho bí thư chi bộ. Quy định rõ trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt đảng và thực hiện nhiệm vụ được chi bộ phân công; trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ trong việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Ba là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Phân công cấp ủy viên dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt của các chi bộ.

Bốn là, định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng năm; tiếp tục đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu sinh hoạt chi bộ hằng tháng; định hướng nội dung sinh hoạt phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Năm là, ban hành tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm cơ sở để các chi bộ phấn đấu, cấp ủy cấp trên kiểm tra, giám sát. Xác định rõ việc chấp hành chế độ sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ là tiêu chí đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ, đảng viên hằng năm./.                               

          

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 24/11/2017 Lượt xem : 144
Quay Về

Tạp chí CS
Nông thôn mới
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết