Đăng Nhập
bndanhoi
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
LƯỢT TRUY CẬP
56.761
NGHIÊN CỨU- TRAO ĐỔI

Đảng Cộng sản Việt Nam nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

 Ths. Nguyễn Lương Thủy - Trưởng khoa Xây Dựng Đảng

             Từ năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế; thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp thực tiễn Việt Nam.

Với những thắng lợi đã giành được trong hơn 80 năm qua, nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Từ thực tiễn phong phú của cách mạng, trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) được Đại hội lần thứ XI thông qua, Đảng đã rút ra năm bài học kinh nghiệm lớn, trong đó: “Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - ngọn cờ vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao lại cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau[1] bài học quan trọng hàng đầu, nhất quán, xuyên suốt quá trình cách mạng Việt Nam. Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là nhân tố bản chất trong đường lối chiến lược cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực tiễn lịch sử của các cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX của nhân dân Việt Nam đã chứng tỏ rằng không thể giành độc lập dân tộc dựa trên những quan điểm phong kiến hay tư sản. Trải qua quá trình khảo sát thực tiễn và nghiên cứu lý luận, đặc biệt là lý luận của V.I.Lênin về cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa, Nguyễn Ái Quốc đã quyết định giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản. Theo Nguời: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”[2], “Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”[3]. Đặt cách mạng giải phóng dân tộc vào quỹ đạo cách mạng vô sản là một sự lựa chọn đúng đắn, sáng suốt của Nguyễn Ái Quốc.

Trong Chánh cương vắn tắt của Đảng được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc đã chỉ rõ: “Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”[4]. Như vậy, tư tưởng chiến lược nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đã được Đảng ta khẳng định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên khi được thành lập, là thành quả lý luận cơ bản đã mở ra một trang sử mới cho cách mạng Việt Nam.

Trước năm 1930, các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta do chưa có định hướng xã hội chủ nghĩa, nên dù rất anh dũng nhưng tất cả cuối cùng đều bị thất bại.

Trong những năm 1930-1945, nắm vững và gương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, từng bước giành được những thắng lợi to lớn, đỉnh cao là cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Sau Cách mạng Tháng Tám, với dã tâm xâm lược và thống trị thuộc địa, thực dân Pháp đã quay trở lại xâm lược nước ta lần nữa. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đứng trước thử thách mới. Giữ vững những thành quả đã đạt được, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân cả nước tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Độc lập dân tộc lúc này là sự sống còn đối với đất nước, bảo vệ nền độc lập dân tộc đã trở thành nhiệm vụ thiêng liêng của tất cả mọi người dân. Trong giai đoạn này, chủ nghĩa xã hội tuy chưa có điều kiện để đặt ra một cách trực tiếp, nhưng luôn luôn là phương hướng để cách mạng Việt Nam tiến tới: “Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam sẽ đưa Việt Nam tiến tới chủ nghĩa xã hội”[5]. Cùng với việc chống chủ nghĩa thực dân cũ, giải quyết vấn đề độc lập dân tộc bằng chiến tranh cách mạng, Đảng ta cũng đã tạo ra những tiền đề đầu tiên của nghĩa xã hội. Đó chính là xác lập hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin, là sự hành thành bước đầu những mầm móng kinh tế, xã hội; là sự xuất hiện những quan hệ, tình cảm, nếp nghĩ, cách làm mới theo phương hướng của chủ nghĩa xã hội. Tất cả đã tạo nên sức mạnh to lớn cho dân tộc ta, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến thắng lợi vào năm 1954.

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, cách mạng Việt Nam đứng trước một tình thế đặc biệt với những thách thức chưa từng có trong lịch sử dân tộc. Đất nước bị chia làm hai miền với hai chế độ chính trị khác nhau. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam phải đối mặt với một thế lực đế quốc mới đó là đế quốc Mỹ và chiến lược toàn cầu phản cách mạng của các thế lực phản cách mạng trên phạm vi thế giới. Từ thực tiễn đấu tranh cách mạng của hai miền đất nước và xu thế của thời đại, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, Đảng ta đã xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới:                       

Một là, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc.

          Hai là, giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam.

          Hai chiến lược cách mạng này có quan hệ mật thiết, tác động, thúc đẩy, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển để thực hiện mục tiêu chung của cách mạng Việt Nam là độc lập, hòa bình, thống nhất Tổ quốc. Trong đó, nhiệm vụ cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc là: “nhiệm vụ quyết định nhất đối với sự phát triển của toàn bộ cách mạng nước ta, đối với sự nghiệp thống nhất nước nhà của nhân dân ta[6], còn cách mạng miền Nam “có tác dụng quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà, hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước”[7]. 

          Đường lối cách mạng gương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng là một nét sáng tạo độc đáo, chưa có tiền lệ trong lịch sử, là thành công lớn của Đảng ta. Với đường lối cách mạng đúng đắn, Đảng đã lãnh đạo nhân dân cả nước đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Bên cạnh đó, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên miền Bắc đã thu được những thành tựu quan trọng. Vừa sản xuất, vừa chiến đấu và chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến, miền Bắc đã nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ; xây dựng hậu phương vững mạnh, trở thành căn cứ địa cách mạng của cả nước, bảo đảm mọi mặt cho tiền tuyến đánh thắng; mở rộng quan hệ đối ngoại, tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của các nước trên thế giới; tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước; tạo những cơ sở vật chất và những kinh nghiệm quý báu trong sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam sau này.

     Từ năm 1975 đến nay, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đã đề ra đường lối kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đường lối đó đã củng cố, giữ vững độc lập dân tộc, tạo điều kiện để xây dựng chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội tạo ra cơ sở vật chất, tinh thần để bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Khi tình hình quốc tế có những chuyển biến mới, hệ thống xã hội chủ nghĩa lâm vào khủng hoảng và sụp đổ, bài học nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội được Đảng thể hiện trong đường lối đổi mới, chuyển sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, phát huy nội lực, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài, mở rộng giao lưu văn hóa, giữ vững bản sắc dân tộc...Nhờ vậy, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn hóa - xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền và cả hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Những thành tựu đó tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới; khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử.

Bài học đầu tiên sau 30 năm đổi mới, Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Trong quá trình đổi mới phải chủ động, không ngừng sáng tạo trên cơ sở kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, vận dụng kinh nghiệm quốc tế phù hợp với Việt Nam[8].

     Trong giai đoạn hiện nay, tiếp tục gương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đòi hỏi Đảng ta cần phải: kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam; đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoạch định, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế. Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện đổi mới đồng bộ giữa kinh tế và chính trị với những bước đi phù hợp; tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Đồng thời, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước. Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.[1] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, H2011, tr.65

 

[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H.2011, t12, tr.30

[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H.2011, t12, tr.563

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H.1998, t2, tr.2

[5] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H.2001, t12, tr.411.

[6] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H2002, t21, tr.510

[7] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H2002, t21, tr.511

[8] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia, H2016, tr.69

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 19/01/2018 Lượt xem : 58
Quay Về

Nông thôn mới
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Website liên Kết