Bạn đang ở :   Thông tin chung > Thông báo
    Đăng Nhập
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
bndanhoi
LƯỢT TRUY CẬP
56.761
THÔNG BÁO

Danh mục các đầu sách mới nhập tại thư viện, tháng 9 năm 2015

 

 DANH MỤC SÁCH MỚI NHẬP

THÁNG 9/2015

STT

Tên sách

Số lượng

Ghi chú

1

Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013

2

 

2

Luật thi đua khen thưởng 2014

1

 

3

Luật BHYT-Luật BHXH – Luật BH thất nghiệp

1

 

4

Luật Hôn nhân gia đình năm 2014

2

 

5

Luật Quốc tịch Việt Nam 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014

2

 

6

Luật tổ chức Quốc hội năm 2014

2

 

7

Luật sửa đổi, BS một số điều của Luật Thi hành án dân sự 64/2014/QH13 (áp dụng ngày 01-7-2015

2

 

8

Quy định mới về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế về kinh phí đối với CQNN áp dụng 01-01-2014 (theo NĐ 17/2013/NĐ-CP)

1

 

9

Hỏi đáp về công tác Văn thư, lập hồ sơ lưu trữ đối với các cơ quan, tổ chức

1

 

10

Văn hóa ứng xử và nghệ thuật giao tiếp nơi công sở

1

 

11

Phương pháp xử lý tình huống và nội dung cơ bản trong hoạt động quản lý hành chính

1

 

12

Quy định mới về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai và 350 câu hỏi đáp án về cấp GCN, quyền sử dụng đất, thực hiện quyền SDĐ, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

1

 

13

Đảng và Hồ Chí Minh – cuộc song hành lịch sử.

1

 

14

Quản lý văn hóa Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế

1

 

15

Trí thức hóa công nhân Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay

1

 

16

Quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam

1

 

17

Phát huy các nguồn lực của dân, làm lợi cho dân theo Tư tưởng HCM

2

 

18

Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH và hội nhập nền quốc tế

1

 

19

Tôn giáo với đời sống chính trị - xã hội ở một số nước trên thế giới

1

 

20

Phân tầng XH ở Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang nền KTTT và hội nhập quốc tế

1

 

21

Những kiến thức cơ bản về soạn thảo VB QPPL

1

 

22

Mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam từ 2001 đến nay– Lý luận và thực tiễn

1

 

23

Tổ chức đơn vị hành chính, lãnh thổ Việt Nam

1

 

24

Quản lý văn hóa  Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế

1

 

25

Chính sách xóa đói, giảm nghèo, thực trạng và giải pháp

1

 

26

Về tác động của phân cấp quản lý đến địa vị pháp lý của chính quyền địa phương trong đổi mới tổ chức, hoạt động bộ máy nhà nước

1

 

27

Quan điểm của Đảng về giáo dục và đào tạo trong thời kỳ đổi mới và hội nhập

2

 

28

Một số vấn đề lýluận và thực tiễn ở Việt nam thời kỳ đổi mới

1

 

29

Nhân tố tôn giáo trong chủ nghĩa ly khai ở một số nước Đông Nam Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay

1

 

30

Về quyền lực trong quản lý nhà nước hiện nay

1

 

31

Quan hệ quốc tế thời hiện đại- những vấn đề mới đặt ra

1

 

32

Trí thức Việt Nam đối diện với văn minh phương tây thời pháp thuộc

1

 

33

Về mô hình “chủ nghĩa xã hội ở thế kỷ XXI” của khu vực Mỹ la tinh hiện nay

1

 

34

Tính hiện đại và sự chuyển biến của VHVN thời cận đại

1

 

35

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức Nhà nước và cán bộ, công chức

1

 

36

Chính sách công-những vấn đề cơ bản

1

 

37

Các lý thuyết tổ chức hiện đại và việc vận dụng vào công tác xây dựng đảng hiện nay

1

 

38

Đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị ở nước ta

1

 

39

Bộ máy nhà nước và tổ chức bộ máy nhà nước nước CHXHCN Việt Nam

1

 

40

Giáo trình Lịch sử NN và PL thế giới

1

 

41

Triết học hiện đại Pháp - những điểm gặp gỡ ở Việt Nam

1

 

42

Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triẻn văn hóa trong thời kỳ đổi mới

1

 

43

Thể chế đảng cầm quyền một số vấn đề lý luận và thực tiễn

1

 

44

Tư tưởng C. Mac, Ph. Ăng ghen, V.I. Lênin về công tác tổ chức và vấn đề vận dụng của Đảng ta hiện nay

1

 

45

Phong trào cộng sản quốc tế hiện nay và triển vọng

1

 

46

Cơ chế tham gia của người dân trong phòng, chống tham nhũng hiện nay ở Việt Nam

1

 

47

Về phân định thẩm quyền giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương tại Việt Nam hiện nay

1

 

48

Một số vấn đề về trí thức và nhân tài

1

 

49

Về hệ thống chính trị Xingapo

1

 

50

Xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH theo tư tưởng HCM

1

 

51

Xu hướng vận động của giai cấp công nhân Việt Nam trong quá trình đổi mới

1

 

52

Xây dựng nông thôn mới, những vấn đề lý luận và thực tiễn

1

 

53

Tiếp tục đổi mới đồng  bộ công tác cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH

1

 

54

Quá trình chuyển biến tư tưởng của Nho sĩ Việt Nam trong 30 năm đầu thế kỷ XX

1

 

55

Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Tư tưởng HCM

1

 

56

Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin

1

 

57

Phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính và thẩm quyền xét xử hành chính ở Việt Nam

1

 

58

Tính hợp pháp và tính hợp lý của Quyết định hành chính

1

 

59

Tôn giáo với dân tộc và CNXH

1

 

60

Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN theo quan điểm Macxit

1

 

61

Giải phóng, đổi mới, phát triển vì chủ nghĩa xã hội

1

 

62

Những việc cần làm ngay về xay dựng Đảng

1

 

63

Tổng kết cuộc kháng chiến chống TDP – thắng lợi và bài học

1

 

64

Mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thời kỳ hậu khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu

1

 

65

Một số vấn đề về hoạt động xây dựng và ban hành VB QPPL của cơ quan HCNN hiện nay

1

 

66

Dân tộc trong lịch sử và thời đại ngày nay

1

 

67

Tư tưởng HCM và Đảng CSVN về xây dựng nền văn hóa mới, con người mới

1

 

68

Tính phổ biến và đặc thù của con đường đi lên CNXH ở Việt Nam hiện nay

1

 

69

Chính trị học so sánh – Từ cách tiếp cận hệ thống cấu trúc, - chức năng

1

 

70

Những vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2020

1

 

71

Những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội – Vận dụng cho VIệt Nam

1

 

72

Thế trận lòng dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ

1

 

73

Xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới

1

 

74

Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 2013

5

 

75

Đường cách mệnh

5

 

76

Góp phần chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư  tưởng, lý luận

2

 

77

Tài liệu BD Bí thư chi bộ và cấp Ủy viên cơ sở

2

 

78

Quy định pháp luật về công chức xã, phường, thị trấn

2

 

79

Luật biển Việt Nam năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành

2

 

80

Học tập và làm theo phong cách “ Dân vận khéo” Hồ Chí Minh

2

 

81

Hỏi-đáp về những sự kiện lịch sử của Đảng cộng  sản Việt Nam

3

 

82

Hỏi - đáp chính sách của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo

2

 

83

Di chúc của chủ tịch HCM

3

 

84

Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968- Giá trị lịch sử

1

 

85

Một số vấn đề về công tác lý luận, tư tưởng và tổ chức của Đảng trong thời kỳ đổi mới

1

 

86

Đại thắng mùa xuân năm 1975 – sức mạnh của cộng đồng các dân tộcViệt Nam

1

Sách tặng

87

Đ/c Nguyễn Văn Linh – Người cộng sản kiên trung, sáng tạo, nhà lãnh đạo có uy tín

1

nt

88

Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam – thời cơ, thách thức và những vấn đề đặt ra

1

nt

89

Biển đông, cuộc tìm kiếm đồng thuận nan giải

1

nt

90

Xã hội hóa hoạt động xuất bản- một số vấn đề lý luận và thực tiễn

1

nt

91

Việt Nam truyền thống, văn hóa, kinh tế Biển

1

nt

92

Sống, học tập và làm việc theo tư tưởng HCM

1

nt

93

Ngăn chặn, phòng ngừa sai phạm về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Đảng

1

nt

94

Những vấn đề lý luậnv à thực tiễn đặt ra trong tình hình hiện nay

1

nt

95

Một số vấn đề về công tác dân vận trong tình hình hiện nay

1

nt

96

Xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Trung quốc

1

nt

 

 

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 22/09/2015 Lượt xem : 646
Quay Về

Nông thôn mới
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS