Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum

Nghiên Cứu - Trao Đổi

Ý kiến tham gia dự thảo luật đất đai ( sửa đổi).

Thực hiện nghị quyết số 563/NQ- UBTVQH13 ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai( sửa đổi), để góp phần vào việc hoàn chỉnh dự thảo luật đất đai ( sửa đổi) trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp lần thứ 6 năm 2013, Tôi xin đóng góp một số ý kiến về các nội dung sau:

Đọc thêm...
 

Người Thầy xưa và nay

  Trong không khí của những ngày đầu năm học  mới này lòng tôi lại dâng lên những xúc động lạ thường. Những âu lo trăn trở về một ngày mai tươi sáng của con cái chúng ta - thế hệ tương lai của đất nước. Ngẫm đời và chợt nảy sinh vài băn khoăn suy nghĩ về đạo đức người thầy xưa và nay!

Đọc thêm...
 

Miếu thờ Nguyễn Hoàng, thực trạng di tích và vấn đề bảo tồn

Tôi về làng An Nha[1] vào những ngày cuối tháng Sáu, một ngày đầy nắng của miền đất gió lào. Mặc dù dấu tích của chúa Nguyễn Hoàng không còn nhiều ở đây, nhưng vẫn còn đâu đó những thao thức về miền đất “dung thân” của chúa Nguyễn.

Đọc thêm...
 

Tiếp tục thực hiện nhất quán tư tưởng dân vận của chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong Di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bao gồm những nội dung rộng lớn, phổ quát về cách mạng Việt Nam, trong đó công tác dân vận là một nội dung quan trọng cấu thành của hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của Cách mạng Việt Nam. Trên cơ sở kế thừa và phát triển tư tưởng "kính trọng dân", "yêu thương dân", "dựa vào dân" của ông cha ta bằng tư duy khoa học biện chứng của một nhà mácxít, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa lý luận vào thực tiễn công tác vận động quần chúng lên tầm cao mới.

Đọc thêm...
 

Vốn – Nguồn lực quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội

Vốn là một phạm trù kinh tế trong nền kinh tế thị trường, là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của mọi quốc gia. Việt Nam có nền kinh tế đang phát triển, vốn vừa là phương thức, vừa là điều kiện để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế; vốn tạo ra khả năng huy động, sử dụng và khai thác hiệu quả mọi nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện công bằng xã hội ngay trong từng bước phát triển. Bài viết này, nghiên cứu vai trò, tác động của vốn đối với phát triển kinh tế xã hội.

Đọc thêm...
 
Trang 8 trong tổng số 12

THÔNG BÁO MỚI NHẤT

PHÒNG CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

KHẢO SÁT Ý KIẾN

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?
 

Đăng nhập