Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum

Nghiên Cứu - Trao Đổi

Một số suy nghĩ và ý kiến góp ý về sửa đổi Hiến pháp 1992.

Thực hiện nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc Hội khóa XII về tổ chức lất ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992, đã có hàng triệu lượt ý kiến của các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào bản dự thảo. 

Đọc thêm...
 

Thực hiện danh và lợi theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh giải thích nhiều về Danh và Lợi cho cán bộ đảng viên các cấp, các ngành hiểu đúng về Danh và Lợi để họ nắm rõ và ra sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Khi cách mạng Tháng 8 năm 1945 mới thành công, dân tộc ta vừa mới giành độc lập, trong buổi nói chuyện với Đại biểu các báo, tạp chí về nội trị, ngoại giao của nước nhà. Bác nhấn mạnh: “Làm việc nước hay việc gì khác, người ta thường muốn có một chút Danh hay một chút Lợi về mình...Muốn cho danh chính, lợi chính, thì danh, làm sao cho dân tộc mình có danh với thế giới, và lợi, làm thế nào cho tranh được lợi với thế giới” (1)

Đọc thêm...
 

Phong trào thi đua yêu nước qua các giai đoạn cách mạng

Cách đây 65 năm, đứng trước hoàn cảnh vô cùng khó khăn của đất nước, chống thù trong, giặc ngoài, giặc đói, giặc dốt, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/3/1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Chỉ thị Phát động phong trào thi đua ái quốc để động viên mọi lực lượng cho kháng chiến và kiến quốc. Chỉ thị nêu rõ: “Nước nhà đang kháng chiến và kiến quốc, mục đích thi đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến thiết chóng thành công”. Để triển khai Chỉ thị này, ngày 11/6/1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Đọc thêm...
 

Hồ Chí Minh – một con người – một nhân cách

Trong phần cuối “về việc riêng” của bản Di chúc đề ngày 15-5-1965, Hồ Chí Minh viết: “Sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức đám đình, lãng phí ngày giờ và tiền bạc của nhân dân”.

“Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, nói chữ là hỏa táng”

“Tro xương thì tìm một quả đồi mà chôn…”

Đọc thêm...
 

Quy định về thẩm quyền ban hành văn bản QPPL trong dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992

Hiến pháp là đạo luật cơ bản của mỗi quốc gia, trong đó quy định những vấn đề cơ bản của một nhà nước về chế độ chính tri, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức bộ máy nhà nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia v.v... Kể từ khi lập nước đến nay, nước ta đã xây dựng và ban hành bốn bản hiến pháp: 1946, 1959, 1980, 1992. Hiến  pháp 1992 được ban hành trong bối cảnh những năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới đất nược do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng(1986) đề ra. Nó đã tạo khuôn khổ chính trị- pháp lý quan trọng cho việc thực hiện công cuộc đổi mới.

Đọc thêm...
 
Trang 9 trong tổng số 12

THÔNG BÁO MỚI NHẤT

PHÒNG CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

KHẢO SÁT Ý KIẾN

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?
 

Đăng nhập