Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Kon Tum thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum

Một số suy nghĩ và ý kiến góp ý về sửa đổi Hiến pháp 1992.

Thực hiện nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc Hội khóa XII về tổ chức lất ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992, đã có hàng triệu lượt ý kiến của các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào bản dự thảo. 

          Tại ký họp lần thứ 5 Quốc hội khóa XII vừa qua, trên cơ sở tiếp thu, chỉnh lý, hoàn chỉnh một bước bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, sau khi kết thúc đợt một việc lấy ý kiến than gia góp ý của nhân dân, Quốc hội đã tiến hành các phiên thảo luân sôi nổi và đầy trách nhiêm vào các nội dung mà đa số người dân quan tâm nhưng đồng thời cũng còn nhiều ý kiến khác nhau. Sau kỳ họp này, Quốc hội tiếp tục kéo dài thời gian lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân đến hết tháng 9 năn 2013. Hiến pháp là đạo luật quan trọng của Quốc gia, với ý thức và trách nhiệm công dân, chúng tôi xin mạnh dạn nêu lên sột số suy nghĩ của cá nhân và tham gia một số ý kến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 về các nội dung sau:

      1/ Về tên gọi của Hiên pháp.

      Từ khi lập nước đến nay ( 2-9-1945), cùng với công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, nước ta đã trải qua một quá trình lập Hiến và lập pháp và đến nay đã có 4 bản Hiến pháp, đó là Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980 và Hiến pháp 1992( Sử đổi, bổ sung một số điều năm 2001). Có thể nói mỗi một bản Hiến pháp đều ra đời trong một bối cảnh lịch sử nhất định, nhằn thể chế hóa Đường lối cách mạng của Đảng trong mỗi giai đoạn phát triển của đất nước. Sửa đổi Hiến pháp 1992 lần  này cũng trên một tinh thần chung như vậy. Theo nguyên tắc pháp chế, Hiến pháp ra đời sau thay thế cho Hiến pháp trước đó ( HP 1959 thay thế HP 1946, HP 1992 thay thế HP 1980) và có hiệu lực thi hành. Lần sử đổi này của Hiến pháp 1992 là lần thứ 2 và sau khi sửa đổi, bổ sung này hy vọng đây là bản Hiến pháp đáp ứng được sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới được ổn định trong một thời gian dài. Vì là đạo luật cơ bản, đạo luật gốc, nên mỗi một quốc gia chỉ có một bản Hiến pháp ( Trừ trường hợp có sự thay đổi về thể chế chính trị). Do vậy mà dù có ban hành mới hay sửa đổi, bổ sung gì đi nữa thì tựu chung cũng chỉ được gọi là Hiến pháp của quốc gia đó. Từ suy nghĩ như vây, chúng tôi đề nghị lấy tên gọi của Hiến phap 1992 sửa đổi, bổ sung lần này là " Hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam", còn các tên gọi khác như lâu nay vẫn thường dùng ( Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992, 1992 sửa đổi, bổ sung năm 2001, Hiến pháp 1992 sửa đổi bổ sung năm 2013 như dự kiến trong dự thảo lần sửa đổi này chỉ nên dùng cho việc nghiên cứu lịch sử lập hiến nói riêng, lịch sử hập pháp nói chung của nước ta thì phù hợp hơn.

     2/ Về chương I: Chế độ chính trị.

      Đây là chương mà nội dung của nó trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 tiếp tục khẳng định bản chất và mô hình tổng thể của thể chế chính trị nước ta đã được xác định trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ( Cương lĩnh năm 1991 đã được bổ sung, phát triển năm 2011) và trong Hiến pháp 1992. Đồng thời tiếp tục làm rõ lơn, đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về thể chế, bản chất của nhà nước, về phương thức thực hiện quyền lực của nhân dân, về dân chủ XHCN, khẳng định vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam đối với nhà nước và xã hội. Về những vấn đề này, xin bày tỏ quan điểm cá nhân và tham gia một số ý kiến sau:

      - Về tên gọi của nhà nước: Tuy tiếp tục khẳng định thể chế của nhà nước ta là thể chế cộng hòa, là nhà nước dân chủ, nhưng tôi thống nhất vẫn giữ nguyên tên gọi của nước ta như hiện nay là Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam, mà không cần thiết phải đổi lại tên gọi như trước đây là Nước Việt nam dân chủ cộng hòa. Có thể có các lý giải khác nhau, nhưng như mục tiêu của đường lối cách mạng Việt nam đã chỉ rõ: Chủ nghĩa xã hội kông chỉ là mục tiêu, động lưc, mà còn là khát vọng của nhân dân ta, là con đường mà Bác Hồ, Đảng ta, Nhân dân ta đã lựa chọn; cũng là khat vọng của nhân dân thế giới, là xu thế và là quy luật phát triển tất yếu của xã hội loài người. Nhà nước XHCN là một nhà nước tiến bộ không chỉ về thể chế, mà còn là nhà nước tiến bộ về nền dân chủ. Ở đó, con người có quyền tự do, bình đẳng, mưu cầu hạnh phúc…Mặt khác, tên gọi hiện nay đã ăn sâu vào tâm trí của mỗi người Việt nam cũng như bạn bè trên thế giới.

      - Điểm mới trong sửa đổi HP lần này, ngoài việc tiếp tục khẳng định bản chất nhà nước ta là nhà nước pháp quyền XHCN Việt nam, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân, đã phát triển nguyên tắc" Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Kiểm soat là một nguyên tắc của pháp chế để bảo đảm cho các cơ quan nhà nước hoat động trong khuôn khổ pháp luật, đúng pháp luật; tránh sự tùy tiện và lạm dụng quyền lưc trong việc thực thi chức năng, nhiệm vụ của mình. Thực tế hiện nay, dù chưa có một đạo luật nào quy định chung về kiểm soát quyền lực nhà nước kể cả các bản Hiên pháp trước đây cũng như Hiến pháp 1992. Mặc dù vậy, trên thưc tế , đã có những hoạt động kiểm soát đối với quản lý hành chính nhà nước, như: (1)Hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử ( Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp), của Tòa án nhân dân, của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội, của công dân đối với các cơ quan nhà nước; (2) Hoạt động thanh tra, kiểm tra của cơ quan hành chính nhà nước; (3) Hoạt động kiểm toán nhà nước; ngoài ra còn có hoạt động kiểm tra đảng đối với một số lĩnh vực của nhà nước… hay như cơ chế đình chỉ, hủy bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành v.v…Việc quy định " kiểm soát" đối với quyền lực nhà nước chính là việc hiến định một cơ chế giám sát để hoạt động của bộ máy nhà nước được thực thi trong khuôn khổ pháp luật và thực sự trong sạch, vững mạnh.

      - Bản chất chính trị của Hiến pháp nước ta chính là việc khẳng định Đảng cộng sản Việt nam là lực lượng chính trị duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội. Đất nước ta không lựa chọn đa nguyên, đa đảng. Chúng tôi hoàn toàn đồng tình với nội dung điều 4 của dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992. Đồng thời thống nhất cao với các nội dung mới được bổ sung như khoản 2, khoản 3 điều 4 của dự thảo đã nêu.

      3/ Về một số nội dung khác của dự thảo sửa đổi HP 1992.

      - Đối vớ chương II: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của cônng dân. Chúng tôi đề nghị về bố cục tách thành 2 mục: Mục I - Quyền con người, mục 2 - Quyền  và nghĩa vụ cơ bản của công dân để phân biệt rạch ròi giữa 2 quyền này trong một chương nhằm giúp cho mọi người dễ nhận thức, dễ thực hiện.

      - Đối với chương IV: Bảo vệ tổ quốc. Ngoài việc đồng tình cao với quan điển cũng như cách thể hiện trong dự thảo về sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng cộng sản Việt nam đối với Quân đội ngân dân và Công an nhân dân, chúng tôi đề nghị ở điều 73 của dự thảo cần viết lại cô đọng, khái quát hơn ở tầm nội dung một bản Hiến pháp. Cụ thể bỏ đoạn từ" bảo đảm trang bị cho lực lượng vũ trang…nhân viên quốc phòng" và thay băng đoạn" Nhà nước bảo đảm mọi mặt cho hoạt động của lực lượng vũ trang".

      - Đối với các chương về tổ chức bộ máy nhà nước ( từ chương V đến chương X), chúng tôi đề nghị cần xem xét có quy định thống nhất, đồng bộ về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước đã được kiển chứng qua thực tế thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan trung ương và luật tổ chức HĐND và UBND đối với HĐND và UBND các cấp.

      - Về chế độ kinh tế, đề nghị cần có quy định trong Hiến pháp vế vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. Bởi lẽ đây là điều kiện quan trọng để nhà nước thực hiện quản lý nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN.

      - Về cơ chế bảo Hiến, trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 có quy định thiết chế HỘI ĐỒNG HIẾN PHÁP, chúng tôi đồng tình với quy định này nhưng đề nghị có những quy định thực quyền hơn ngoài việc kiểm tra, yêu cầu ( Khoản 2 điều 120) còn được tạm đình chỉ những hoạt động vi Hiến trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định.

       Quách Cao Yềm


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

PHÒNG CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

Đăng nhập

Thống Kê Truy Cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday98
mod_vvisit_counterYesterday665
mod_vvisit_counterThis week1996
mod_vvisit_counterLast week4200
mod_vvisit_counterThis month9713
mod_vvisit_counterLast month18885
mod_vvisit_counterAll284382
Online (20 minutes ago): 19
Your IP: 54.172.234.236
,
Now is: 2019-07-17 04:03