Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Kon Tum thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum

Tiếp tục thực hiện nhất quán tư tưởng dân vận của chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong Di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bao gồm những nội dung rộng lớn, phổ quát về cách mạng Việt Nam, trong đó công tác dân vận là một nội dung quan trọng cấu thành của hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của Cách mạng Việt Nam. Trên cơ sở kế thừa và phát triển tư tưởng "kính trọng dân", "yêu thương dân", "dựa vào dân" của ông cha ta bằng tư duy khoa học biện chứng của một nhà mácxít, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa lý luận vào thực tiễn công tác vận động quần chúng lên tầm cao mới.

              Những vấn đề cốt lõi của công tác dân vận mà Tư tưởng Hồ Chí Minh đề cập: đó là vận động quần chúng; lực lượng, đối tượng dân vận là toàn dân; có phương pháp, cách thức; và mục đích dân vận là tập hợp lực lượng góp phần tạo thành sức mạnh toàn dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ cách mạng1. Những vấn đề cốt lõi đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện bằng những câu ngắn gọn (mà không hề sơ lược) nhưng rất gần gũi như những câu dân gian khiến người đọc, người nghe dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo, đi vào lòng người thôi thúc thuyết phục cả trái tim và khối óc của toàn dân tộc. Đây cũng là nét đặc trưng trong các bài viết tuyên truyền, kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã  đặt câu hỏi: Dân vận là gì? Và Người đã  trả lời: “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những việc nên làm, những công việc Chính phủ và đoàn thể giao cho”2. Dân vận có nghĩa là phải tập hợp và huy động cho được sức mạnh của toàn dân (mọi người, mọi nhà, mọi đối tượng) vào các phong trào cách mạng. Trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc ngày 11-6-1948, Người chỉ rõ: “Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ đều cần phải trở nên một chiến sĩ, tranh đấu trên mặt trận: quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa. Cách làm là: dựa vào Lực lượng của dân, Tinh thần của dân, để gây: Hạnh phúc cho dân”3...

Việc sử dụng phương pháp dân vận là phải “khéo” (với hàm nghĩa là sự thích hợp trong lời nói, việc làm, ứng xử với từng đối tượng cụ thể) nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị: “Toàn dân kháng chiến. Toàn diện kháng chiến”. Người đã từng nêu luận điểm hoàn chỉnh có tính quy luật của mọi thời kỳ cách mạng: "Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công"4. Nói cách khác, công tác dân vận phải là một khoa học. Do vậy phải có cách tiếp cận và làm việc phù hợp, phải biết tin và dựa vào dân, biết khuyến khích, động viên và tôn vinh nhân dân. Chính nhờ công tác dân vận như vậy làm cho phong trào thi đua yêu nước đã ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân.

Đối với lực lượng làm công tác dân vận theo Hồ Chí Minh, lực lượng này gồm không chỉ là những người chuyên trách công tác này, mà rất đông đảo, với nhiều tổ chức, cá nhân cùng tham gia. Người viết: “Tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ đoàn thể và tất cả các hội viên của các tổ chức nhân dân (Liên Việt, Việt Minh, v.v..) đều phải phụ trách dân vận”.

Về tác phong người cán bộ làm công tác dân vận, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cô đọng trong 12 chữ: "Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm". Điều này có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc làm công tác dân vận không chỉ tiến hành trong Ngày Dân vận (15/10), mà phải làm thường xuyên hàng ngày, đưa công tác đặc biệt quan trọng này thành nếp của mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Xem đây vừa là các yêu cầu, vừa là tiêu chuẩn cụ thể để đánh giá cán bộ, đảng viên, hội viên.

Vì mục đích thi đua ái quốc là: “Diệt giặc đói; Diệt giặc dốt; Diệt giặc ngoại xâm”, Hồ Chí Minh cho rằng: nền móng của vấn đề dân vận lại là dân chủ (dân là chủ và dân làm chủ), trong đó hạt nhân của dân chủ là lợi ích. Vì dân là gốc của nước, nước lấy dân làm gốc thì hãy trở về với nhân dân. Nên mục đích chung và cao nhất của sự nghiệp cách mạng mà Đảng ta và Hồ Chí Minh gây dựng trước sau vẫn là: từ dân, của dân, do dân và vì dân. Để đạt được điều đó, phải xây dựng cho được một nhà nước dân chủ - nhà nước kiểu mới mà ở đó, người dân được thực sự làm chủ mình: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân”, “Bao nhiêu quyền hạn đều của dân”; Hồ Chí Minh viết: “Chủ nghĩa xã hội trước hết nhằm làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần cùng, làm cho mọi người có công ăn việc làm, được ấm no và sống một đời hạnh phúc.” [Hồ  Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG H, 1995, tập 10- tr.17]. “Tóm lại xã hội ngày càng tiến, vật chất ngày càng tăng, tinh thần ngày càng tốt đó là chủ nghĩa xã hội.” [Hồ  Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG H, 1995, tập 10- tr.591].

Như vậy, theo Hồ Chí Minh chúng ta cần hướng đến xây dựng một nhà nước luôn luôn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, trong bài nói chuyện tại Đại hội Đảng bộ Hà Nội ngày 01-02-1961, Hồ Chí Minh cho rằng: “nói một cách giản đơn và dễ hiểu là không ngừng nâng cao đời sống nhân dân…trước hết là nhân dân lao động.” [Hồ  Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG H, 1995, tập 10- tr.271]Theo đó, tuyên truyền, vận động toàn dân để xây dựng một nền dân chủ thực sự là cái đích cao nhất mà công tác dân vận phải hướng đến.

Đại đoàn kết dân tộc được xem là một nội dung cốt lõi và xuyên suốt trong tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong; Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Người đã trở thành đường lối chiến lược cơ bản lâu dài, là nguồn sức mạnh và động lực to lớn của Đảng ta và nhân dân ta trong sự nghiệp cách mạng nói chung. Đoàn kết trước hết là trong nội bộ Đảng, sau đó đến đoàn kết dân tộc và mở rộng ra là đoàn kết quốc tế

Quy trình làm công tác dân vận mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết trong bài "Dân vận" (đăng trên báo Sự Thật ra ngày 15/10/1949) được tóm tắt như sau: Giải thích cho dân hiểu-bàn bạc với dân-tổ chức toàn dân thực hiện kiểm tra- kiểm điểm rút kinh nghiệm-phê bình khen thưởng. Quy trình này được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI cho đến nay đã và sẽ tiếp tục quán triệt và nêu thành phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra".

Để phát huy hiệu quả của công tác dân vận, Hồ Chí Minh chỉ ra những kinh nghiệm: “Bất cứ việc gì đều phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phương, rồi động viên và tổ chức toàn dân ra sức thi hành. Trong lúc thi hành phải theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc. Khi thi hành xong phải cùng với dân kiểm tra lại công việc rút ra kinh nghiệm, phê bình, khen thưởng, nhưng lưu ý cần cảnh giác việc phó mặc cho dân hoặc theo đuôi dân chúng”. Điều này thật tâm đắc! Vì theo Hồ Chí Minh: “Mục đích có đồng, chí mới đồng; chí có đồng, tâm mới đồng, tâm đã đồng lại phải biết cách làm, thì làm mới chóng”. Đó chính là khẩu hiệu “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” mà ngày nay Đảng và Nhà nước ta thường xuyên đề cập. Vận dụng từ những giá trị cốt lõi trong tư tưởng dân vận của HCM vẫn mang ý nghĩa thời sự lớn trước yêu cầu nhiệm vụ vận động nhân dân tham gia xây dựng Chương trình nông thôn mới hiện nay.

Dân vận là cái gốc, là điểm xuất phát của mọi phong trào cách mạng và cũng là sự khởi đầu của mọi thành công. Nhất là trong tình hình hiện nay, công tác dân vận của Đảng ta chiếm một vị trí quan trọng có tính quyết định đến sự thành bại của cách mạng. Muốn sự nghiệp cách mạng thành công, trước hết phải biết tuyên truyền và vận động nhân dân - chính là làm tốt công tác dân vận. Công tác dân vận không chỉ là một chính sách, một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, mà còn là một công tác cơ bản quan trọng của Đảng, của cả hệ thống chính trị, là một sự nghiệp to lớn của toàn Đảng, toàn dân. Do vậy, trên cơ sở từ góc nhìn thực tế khách quan về việc xây dựng mô hình tổ chức dân vận trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, cần quán triệt sâu sắc hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận để thể hiện đầy đủ hơn công tác dân vận vừa là tiền đề, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong điều kiện Đảng cầm quyền và Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân./.

 Nguyễn Thị Dung

                                                                                          Phó trưởng phòng KH-TT-TL

                                                                                                                                               

1 Đó là kháng chiến để giải phóng dân tộc khỏi ách ngoại xâm, kiến quốc để dân giàu, nước mạnh,"ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành".

2 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000, tr.1379.

3 Hồ Chí Minh: toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 556.

4 Bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng báo Sự thật ngày 15-10-1949.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

PHÒNG CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

Đăng nhập

Thống Kê Truy Cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday98
mod_vvisit_counterYesterday665
mod_vvisit_counterThis week1996
mod_vvisit_counterLast week4200
mod_vvisit_counterThis month9713
mod_vvisit_counterLast month18885
mod_vvisit_counterAll284382
Online (20 minutes ago): 19
Your IP: 54.172.234.236
,
Now is: 2019-07-17 04:03