Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Kon Tum thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum

Ý kiến tham gia dự thảo luật đất đai ( sửa đổi).

Thực hiện nghị quyết số 563/NQ- UBTVQH13 ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai( sửa đổi), để góp phần vào việc hoàn chỉnh dự thảo luật đất đai ( sửa đổi) trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp lần thứ 6 năm 2013, Tôi xin đóng góp một số ý kiến về các nội dung sau:

        1/ Về chế độ sở hữu đất đai:

       Đất đai là nguồn tài nguyên quan trọng của quốc gia, là tư liệu sản xuất quan trọng. Chính từ nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của đất đai đối với đời sống kinh tế- xã hội của đất nước, nên ngay sau khi giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, Nhà nước ta đã tuyên bố công hữu hóa toàn bộ đất đai để quản lý tập trung thống nhất và cũng từ đó Nhà nước xác lập chế độ sở hữu đất đai ở nước ta là sở hữu toàn dân. Hiến pháp 1992, tại điều 17quy định:" Đất đai, nguồn nước,  sông hồ…đều thuộc sở hữu toàn dân". Dự thảo luật đất đai ( sửa đổi ) lần này tại điều 4 quy định " Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của luật này". Tôi cho rằng quy định như vậy là hoàn toàn phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh lịch sử, tính chất, mục tiêu  của nhà nước ta. Đất đai là một loại tài nguyên, một loại tài sản mà ở đó phát sinh nhiều mối quan hệ chính trị, pháp lý, sở hữu, văn hóa, xã hội, quốc gia, dân tộc… với nhiều loại lợi ích khác nhau. Đảng lãnh đạo nhân dân ta làm cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, đánh đổ thực dân, phong kiến lập nên nước Việt nam dân chủ cộng hòa; kháng chiến chống Mỹ cứu nước thành công để ngày nay cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội cũng không ngoài mục đích làm cho Dân giầu, Nước mạnh, Xã hội công bằng, dân chủ, văn mịnh, trong đó xác lập chế độ sở hữu toàn dân về đất đai cũng là vì mục tiêu này.

Để có độc lập, chủ quyền hôm nay, mỗi tấc đất của Tổ quốc đều thấm đẫm mồ hôi, xương máu của bao thế hệ người Việt nam, vì thế không thể có quy định chế độ tư hữu về đất đai trong sửa đổi luật đất đai. Mặt khác, Hiến pháp 1992 sửa đổi cũng trên tinh thần tiếp tục khẳng định Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.

      2/ Về trách nhiệm của Nhà nước với tư cách đại diện chủ sở hữu trong quản lý đất đai:

      Tại điều 4 chương I: Những quy định chung - theo tôi nên tách thành 2 khoản. Khoản 1 quy định về sở hữu đất đai; khoản 2 quy định về chủ sở hữu.

     Về chủ sở hữu đất đai xác định như dự thảo là phù hợp với Hiến pháp và thực tiễn của Việt nam. Tuy nhiên, theo tôi Nhà nước là một khái niệm chung rất khó quy trách nhiệm khi có sự buông lỏng quản lý. Vì vậy, cần có quy định cụ thể Cơ quan, Người có thẩm quyền cụ thể được Nhà nước giao làm đại diện chủ sở hữu về đất đai ngay tại điều 4 của chương này  Cụ thể là Chuyển điều 21 chương II lên điều 4 chương I. Đồng thời cũng xác định cá nhân người đứng đầu các cơ quan này là người thay mặt đại diện chủ sở hữu, nhất là người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước như Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND các cấp.

      3/ Về trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai: Tại các điều 23, 24, 25 quy định trách nhiệm  quản lý nhà nước về đất đai; cơ quan quản lý đất đai và tổ chức dịch vụ công về đất đai; Công chức địa chính ở xã, phường, thị trấn. Với các quy định trên đây cần được nghiên cứu, xem xét để có quy định thống nhất và cụ thể hơn. Tôi xin tham gia một số ý kiến cụ thể sau:

     - Cần xác định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan quy định tại khoản 1, 2 của điều 23 và điều 24 vì nhiều nội dung trong quy định của luật đất đai có quy định thẩm quyên giải quyết cho các cá nhân của các cơ quan này như cơ chế ủy quyền, tổ chức các hoạt động cưỡng chế, giải quyết tranh chấp đất đai…

     - Nội dung của điều 25 nên biên soạn lại và đưa vào thành một điểm của khoản 1 của điều 24 bởi lẽ:

        + Phù hợp với tên của khỏan 1 này là " Hệ thống cơ quan quản lý đất đai được tổ chức thống nhất từ TW đến cơ sở, bao gồm:…

        + Hiện nay Hiến pháp 1992 đang được Quốc hội sửa đổi, trong đó có quy định về tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương và  khônng loại trừ bộ máy chính quyền cấp xã sau này có cơ quan  quản lý đất đai cấp xã thay vì chỉ có công chức địa chính ở xã, phường, thị trấn như hiện nay.

      4/ Về nội dung chương VI: Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

      Nội dung chương này trong dự thảo khá đầy đủ và chi tiết. Tuy nhiên, một trong những vấn đề được nhiều người dân quan tâm và cũng là tồn tại phổ biến hiện nay mà pháp luật về đất đai không xử lý được đó là giá trị bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất ( khoảng 70%  đơn khiếu nại là về đất đai ) không công bằng, không tương xứng, gây thiệt hại cho người có đất bị thu hồi. Cá nhân tôi xin đề nghị cần làm rõ về mục đích thu hồi đất để làm gì để từ đó quy định nguyên tắc bồi thường cho phù hợp. Cụ thể:

     - Nhóm thứ nhất thu hồi đất phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích Quốc gia, lợi ích công cộng. Đối với loại đất thu hồi này thì giá đền bù do nhà nước quy định có tính đến lợi ích của người có đất bị thu hồi ( Không để bị thiệt thòi) và khi xảy ra tình trạng người có đất bị thu hồi không chấp hành thì Nhà nước tiến hành tổ chức cưỡng chế.

      - Nhóm thứ hai thu hồi để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội thì Nhà nước chỉ thu hồi khi chủ dự án đã có phương án bồi thường được người có đất bị thu hồi thỏa thuận chấp nhận. Ở đây nguyên tắc giá cả đền bù là sự thỏa thuận, không áp đặt mệnh lệnh hành chính. Tuy nhiên cũng cần có quy định nếu một bên phá vỡ cam kết trong quá trình thực hiện thì nhà nước sẽ xử lý để bảo vệ lợi ích cho bên kia.

      - Điều 84 đề nghị bổ sung thêm một khoản xác định điều kiện của khu tái định cư phải tính đến việc ổn định cuộc sống lâu dài của người dân ở đây như: Có đủ quỹ đất cho sản xuất lâu dài nhất là đối với vùng miền núi, vúng đồng bào dân tộc thiểu số. Với quy định này sẽ khắc phục được tình trạng hiện nay một số khu tái định cư để làm các công trình thủy điện ở miền núi người dân không đủ đất để sản xuất hoặc nơi định cư quá xa nơi sản xuất…làm cho nguyên tắc nơi ở mới hơn hoặc bằng nơi ở cũ không đúng với bản chất của khái niệm này.

      5/ Chương VIII: Tài chính về đất đai và giá đất.

      - Đối với tài chính về đất đai: Đề nghị để tránh đầu cơ về đất đai cần quy định chính sách thuế sử dụng đất đối với người có hành vi đầu cơ, dự trữ đất đai nhằm lợi dụng chính sách của nhà nước để trục lợi.

      - Đối với giá đất: Điều 110 cần quy định thêm một khoản bảo đảm sự liên thông trong việc xác định giá đất theo các nguyên tắc của khoản 1 điều này. Vì trong thực tế giá đất ( Điều 112) do UBND cấp tỉnh ban hành nên giữa tỉnh này và tỉnh khác có sự khác nhau ở ngay những vùng giáp ranh có cùng các điều kiện tương tự nhau.

      - Điều 124: Đất sử dụng có thời hạn: Trong 2 phương án mà dự thảo đưa ra là 50 năm và 70 năm đối với giao đất và cho thuê đất nông nghiệp đều chưa đưa ra cơ sở phương án nào là tốt hơn và vì sao. Theo tôi nên nghiên cứu thông lệ Quốc tế con số 99 năm cho việc bán, cho thuê, mượn…một số loại tài sản trong đó có đất đai để vận dụng ( như khoản 4 của điều này). Nhìn chung về mặt tâm lý nhất là đối với người nông dân Việt nam, đất đai luôn là tài sản quan trọng gắn bó bao đời nay, thì việc giao đất, cho thuê đất càng giao lâu dài người sử dụng đất càng yên tâm đầu tư, làm giàu đất mà mình được giao sử dụng.

      Nhìn chung về đất sử dụng có thời hạn nên tính toán để có quy định thống nhất giữa các loại đất quy định tại điều 124 này.

      6/ Điều 200: Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai. Khoản 2 của điều này nên thiết kế lại theo hướng Tòa án tham gia giải quyết ngay từ đầu. Tức là trong trường hợp tranh chấp đất đai mà các đương sự không có giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ theo quy định tại khoản 1,2 và 3 của điều 99 của luật đất đai thì người sử dụng đất có thể đề nghị cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền giải quyết hoăc có thể khởi kiện ra Tòa án để được phán quyết. Như vậy vừa thể hiện được việc mở rộng quyền được  lựa chọn cơ quan và hình thức giải quyết của người sử dụng  đất, vừa xem quyền sử dụng đất là quyền về tài sản được điều chỉnh chủ yếu bởi Luật dân sự. Đồng thời với quy định này tạo nên sự tương thích với quy định của Luật khiếu nại.

      7/ Về xử lý trách nhiệm đối với các vi phạm: theo tôi các quy định về xử lý trách nhiệm trong dự thảo luật này là chưa đầy đủ. Bởi lẽ, trong thực tế có hai chủ thể chính tham gia quan hệ pháp luật về đất đai, một bên là chủ sở hữu ( Nhà nước là đại diện), một bên là người sử dụng đất. Các quy định của dự thảo mới xác định trách nhiệm phải xử lý của người sử dụng đất, còn chủ sở hữu nếu quản lý kém, thất thoát, lãng phí hoặc gây thiệt hại cho lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng,  lợi ích công dân thì trách nhiệm  đến đâu, xử lý thế nào. Đề nghị ban soạn thảo cần nghiên cứu thêm về vấn đề nêu trên.

         8/ Dự thảo sửa đổi luật đất đai lần này về cơ bản đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn đặt ra, đã bổ sung nhiều nội dung mà luật hiện hành không giả quyết được, nhiều quy định khá cụ thể, chi tiết. Tuy nhiên, dự thảo luật vẫn chưa khắc phục được tình trạng còn nhiều điều, khoản phải quy định chi tiết hoặc hướng dẫn thêm ( còn 21 điều giao Chính phủ quy định chi tết và hướng dẫn, 02 điều giao UBND cấp tỉnh quy định thêm). Tôi thiết nghĩ điều không tránh khỏi trên đây có lẽ nguyên nhân chính là do các quan hệ về đất đai rất phức tạp, nên  đề nghị Chính phủ cần nghiêm túc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này mà khônng giao tiếp cho cấp dưới quy định, hướng dẫn thêm- điều mà một số luật trước đây đã có. 

                                                                                    Quách Cao Yềm


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

PHÒNG CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

Đăng nhập

Thống Kê Truy Cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday97
mod_vvisit_counterYesterday665
mod_vvisit_counterThis week1995
mod_vvisit_counterLast week4200
mod_vvisit_counterThis month9712
mod_vvisit_counterLast month18885
mod_vvisit_counterAll284381
Online (20 minutes ago): 20
Your IP: 54.172.234.236
,
Now is: 2019-07-17 04:01