Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Kon Tum thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum

Công tác dân vận năm 2013 của Trường Chính trị Tỉnh

Từ việc xác định định hướng tư tưởng, chính trị là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng, Đảng uỷ, BGH thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời thông tin, phân tích tình hình, động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động an tâm công tác, tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. 

Vì vậy, cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của Trường có tư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào con đường đi lên CNXH, vào sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN; an tâm công tác, đoàn kết, nỗ lực thi đua hoàn thành nhiệm vụ được giao; cảnh giác và tham gia đấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hoá ở từng cá nhân, tập thể. Đến nay chưa có cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, đạo đức lối sống, vi phạm lề lối tác phong làm việc.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ V, Nghị quyết đại hội Đảng bộ Trường chính trị lần thứ VIII nhiệm kỳ 2010-2015, Quyết định 1386-QĐ/TU, ngày 17-6-2010 của Ban thường vụ tỉnh ủy (khóa XIII) về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và Công văn số 412-CV/ĐUK ngày 13/3/2013 về việc lãnh đạo, thực hiện công tác dân vận năm 2013... Đảng uỷ Trường Chính trị đã xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác năm 2013, trong đó công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ và cơ quan. Đảng ủy đã lãnh đạo các Chi bộ, các Khoa, Phòng, Công đoàn, Chi đoàn tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tích cực thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên. Đảng ủy đã tự tổ chức, cử các Đảng ủy viên, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc tham dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, Kết luận của trung ương tại hội nghị BCH TƯ lần 5,6,7 khóa XI, đặc biệt là Nghị quyết số 25 Hội nghị BCHTW lần thứ 7 khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Năm 2013 toàn Trường có 100% cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên được học tập, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mới ban hành.

Việc lãnh đạo và vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thi đua hoàn thành nhiệm vụ được chú trọng. Đảng ủy đã lãnh đạo Ban giám hiệu, Công đoàn Trường tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2013. Tại Hội nghị, đồng chí Hiệu trưởng, BCH Công đoàn đã phát động và tổ chức cho 100% cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên đăng ký thi đua "lao động giỏi, lao động sáng tạo",  “xây dựng cơ quan văn hóa xanh - sạch - đẹp, an toàn”, “thi đua thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí”, học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Tổ nữ công đã vận động và tổ chức đăng ký thi đua cho 100% chị em phụ nữ thực hiện phong trào Nữ Cán bộ, viên chức "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc".

Nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện đúng kế hoạch, trong năm Trường đã và đang thực hiện được 19 lớp đào tạo, bồi dưỡng với tổng số 1.553 học viên; trong đó đào tạo có 07 lớp Trung cấp LLCT-HC, tổng số 614 học viên, bồi dưỡng các loại hình là 12 lớp với tổng số 939 học viên. Ngoài các bài giảng về công tác dân vận trong chương trình đào tạo TCLLCT-HC, thực hiện Quyết định 1386-QĐ/TU, ngày 17-6-2010 của Ban thường vụ tỉnh ủy (khóa XIII) về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Trường đã đưa vào giảng dạy 02 chuyên đề về Công tác dân vận, gồm: Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta về Công tác dân vận, Công tác dân vận của Chính quyền địa phương; Kỹ năng công tác vận động quần chúngcho các lớp Bồi dưỡng ngạch cán sự, chuyên viên và chuyên viên chính. Trong giảng dạy, quản lý và phục vụ học viên các đồng chí giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động  của Trường thường xuyên động viên khuyến khích học viên vượt mọi khó khăn về ăn, ở, đi lại, điều kiện nghiên cứu, học tập để hoàn thành tốt khóa học.

Hoạt động của các đoàn thể được duy trì đều đặn, đầy đủ theo chỉ đạo của cấp trên. Công đoàn và Chi đoàn đã tổ chức thực hiện tốt các hoạt động lớn do cấp trên chỉ đạo như  Tháng công nhân, Tháng Thanh niên, Kỳ nghỉ hồng, ủng hộ người nghèo, ủng hộ đồng bào bị bão lụt... Trong năm 2013 có 3 hộ gia đình là đoàn viên công đoàn, 01 con của đoàn viên được Liên đoàn lao động tỉnh tuyên dương là gia đình đoàn viên tiêu biểu xuất sắc, học sinh học giỏi vượt khó. Công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động được quan tâm; Ban Giám hiệu Trường thực hiện đầy đủ, đúng chế độ về lương, thai sản, nghỉ phép... cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật.

Đảng uỷ, BGH luôn quan tâm việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Năm 2013 có 05 đ/c dự học Cao học, Nghiên cứu sinh, Cao cấp LLCT-HC và nhiều lượt cán bộ, giảng viên được cử tham dự bồi dưỡng, tập huấn.

Trên cơ sở phân công của Đảng ủy, đồng chí Đảng uỷ viên phụ trách công tác đoàn thể có nhiều nỗ lực trong theo dõi, tham mưu cho Đảng uỷ về lãnh đạo hoạt động Công đoàn, Đoàn thanh niên và vận động đoàn viên tham gia các phong trào thi đua do Công đoàn, Đoàn thanh niên phát động.

Việc phân công Đảng viên trực tiếp giúp đỡ quần chúng, đề xuất với cấp uỷ về công tác phát triển đảng viên được chú trọng. Các đồng chí được phân công giúp đỡ quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác dân vận thông qua việc thực hiện Nghị quyết 04 Tỉnh uỷ khoá XIII được quan tâm, năm 2012, Đảng uỷ đã ra quyết định kiện toàn Tổ công tác 04 của Trường. Hoạt động của Tổ công tác 04 được duy trì thường xuyên. Các đồng chí được phân công công tác xây dựng xã đã phối hợp với xã, xuống các thôn, làng vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tiến sản xuất, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo. Bên cạnh đó, Tổ công tác 04 đã xây dựng kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 03-KH/BCĐ của Ban chỉ đạo 04 tỉnh uỷ Kon Tum ngày 08 tháng 10 năm 2012 về nắm tình hình, tuyên truyền vận động nhân dân phòng chống, đấu tranh xoá bỏ ”tà đạo Hà Mòn”, chủ động phối hợp với đảng viên, cán bộ, công chức xã, Già làng, Trưởng thôn vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, đấu tranh với các thế lực gây mất an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Ya Ly. Trong năm, Trường đã trao tặng 10 suất quà cho 10 hộ gia đình nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2013), hỗ trợ phân bón cho 05 hộ nghèo và tặng vật dụng thể thao cho Đoàn xã với tổng giá trị là 6.000.000 đồng. Qua việc thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận Trường đã góp phần cùng Hệ thống chính trị xã Ya Ly lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, công tác vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên tham gia các phong trào thi đua còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế như việc vận động, tổ chức đoàn viên đăng ký thi đua và theo dõi việc thực hiện theo đăng ký thi đua chưa thực sự sâu sát;  Công đoàn, Chi đoàn chưa chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức công tác tham gia xây dựng xã, công tác dân vận tại địa bàn xã kết nghĩa; do cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên cần tập trung chủ yếu cho công tác chuyên môn, đặc biệt là các đồng chí cán bộ chủ chốt, nên trong chừng mực nhất định chưa thể bố trí thời gian đáp ứng nhu cầu công tác đảng, đoàn thể và các hoạt động phong trào.

Công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết 04 tỉnh uỷ khoá XIII còn gặp nhiều khó khăn về thời gian, kinh phí, kỹ năng vận động nên hiệu quả chưa cao.

Nhằm phát huy thành tựu đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác dân vận thời gian qua, Đảng ủy đã xác định phương hướng công tác dân vận năm 2014 là tiếp tục Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động vững vàng về chính trị, tư tưởng, nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thành tốt kế hoạch công tác năm 2014 và tích cực tham gia các phong trào thi đua do Đảng ủy, Cơ quan, Công đoàn, Chi đoàn phát động; Nâng cao hiệu quả công tác kết nghĩa, góp phần cùng hệ thống chính trị xã Ya Ly (Huyện Sa Thầy) vận động nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng quốc phòng, an ninh vững mạnh toàn diện. Trong đó tập trung vào bốn nhóm nhiệm vụ, giải pháp sau: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ về chính trị, tư tưởng và tổ chức nâng cao hiệu quả công tác dân vận; Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới; Vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan và các phong trào do các đoàn thể phát động; và nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ Tổ công tác 04, cán bộ Công đoàn, Chi đoàn.

 

                                                                                                                                                                       A Phúc


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Đăng nhập

Thống Kê Truy Cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1884
mod_vvisit_counterYesterday2232
mod_vvisit_counterThis week4116
mod_vvisit_counterLast week15238
mod_vvisit_counterThis month12801
mod_vvisit_counterLast month68500
mod_vvisit_counterAll947637
Online (20 minutes ago): 41
Your IP: 18.232.186.117
,
Now is: 2020-07-06 19:34