Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)

Thứ sáu - 19/03/2021 07:35

Tác giả bài viết: ThS. Ngô Thị Thúy Mai - Khoa xây dựng Đảng

      Ngay khi tiếp nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc nhận thấy rằng: muốn cách mạng đi tới thành công, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất là phải tập hợp được lực lượng cách mạng hùng hậu; muốn thức tỉnh được dân tộc trước hết phải thức tỉnh được thanh niên. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Người luôn quan tâm và dành nhiều tình cảm sâu sắc đối với thế hệ trẻ Việt Nam, dành rất nhiều tâm huyết cho việc tổ chức, dẫn dắt các thế hệ thanh niên đến với cách mạng, tham gia vào quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với tư cách là đội ngũ dự bị, lực lượng kế cận hùng hậu của cách mạng, là những người chủ tương lai của đất nước, thế hệ trẻ phải có trách nhiệm kế tục truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông, hoàn thành sứ mệnh lịch sử cách mạng vẻ vang của mình. “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc để chuẩn bị tương lai đó”, “là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già,... là người xung phong trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hóa, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội"[1].
      Chính vì vậy, khi bắt đầu truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin về Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc xác định lựa chọn thanh niên là đối tượng truyền bá đầu tiên về lý tưởng cách mạng vô sản. Tháng 6-1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), Người thành lập tổ chức “Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên”, sau đó xuất bản tuần báo “Thanh niên” làm cơ quan ngôn luận của Hội. Trong những năm 1925-1927, Người trực tiếp mở các lớp huấn luyện chính trị đào tạo hơn 200 thanh niên Việt Nam yêu nước trở thành người cộng sản, đưa họ trở về nước hoạt động trong phong trào “vô sản hoá”, phát triển phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân, trong đó có nhiều người sau này trở thành những cán bộ lãnh đạo xuất sắc của Đảng như đồng chí Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập,…Tháng 10/1930, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất đã thông qua “Án nghị quyết về Cộng sản thanh niên vận động”. Đây là văn kiện quan trọng về công tác vận động thanh niên đầu tiên của Đảng, đáp ứng kịp thời những đòi hỏi của phong trào yêu nước trong thanh niên đang phát triển và thực sự tạo nên những chuyển biến quan trọng trong sự nghiệp xây dựng tổ chức Đoàn. Trong đó, nhấn mạnh: “Đảng Cộng sản phải cần kíp công tác trong quần chúng thanh niên, phải lãnh đạo quần chúng thanh niên”, “Trung ương, các xứ ủy, các tỉnh, thành, đặc ủy phải phái ra một số đồng chí trẻ tuổi phụ trách tổ chức ra Thanh niên cộng sản Đoàn và giúp cho Đoàn có tánh chất độc lập”[2]. Ngày 26/3/1931, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 2 đề ra nhiệm vụ cần kíp của Đảng, trong đó có việc phải nhanh chóng thành lập tổ chức Đoàn: “Cần kíp tổ chức ra Cộng sản thanh niên Đoàn, Đảng cần kíp đánh tan cái thái độ hờ hững lãnh đạm với vấn đề đó. Lập tức các Đảng bộ địa phương phải mau mau tổ chức những ủy viên tổ chức ra Đoàn, đốc xuất cho chi bộ tổ chức; tổ chức cơ quan báo chương về việc vận động của Đoàn và phải chỉ đạo cho các chi bộ mới thành lập của Đoàn bắt đầu hoạt động trong quần chúng thanh niên... Trong một thời gian ngắn ngủi tới đây, Đảng bộ các địa phương phải gây ra cơ sở của Đoàn...”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào thanh niên ngày càng lớn mạnh, bắt đầu hình thành hệ thống tổ chức đoàn xã, huyện đến tỉnh. Cuối năm 1931, số lượng đoàn viên trong cả nước lên đến khoảng hơn 2.500 đoàn viên. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 3 (tháng 3/1961) quyết định lấy ngày 26/3/1931 làm ngày kỷ niệm thành lập Đoàn. Trải qua các giai đoạn lịch sử, tổ chức Đoàn mang nhiều tên gọi khác nhau, từ năm 1976 đến nay chính thức mang tên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
      Sự ra đời của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đánh dấu một mốc son quan trọng của thế hệ trẻ Việt
Nam. Từ đây, những người cộng sản trẻ tuổi đã có tổ chức riêng của mình đặt dưới sự lãnh đạo, rèn luyện thường xuyên, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng; trở thành đội dự bị tin cậy của Đảng, đội quân xung kích của cách mạng phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 90 năm rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã trải qua 11 kỳ Đại hội Đoàn với rất nhiều phong trào tiêu biểu như phong trào “Ba sẵn sàng”“Năm xung phong”, “Thanh niên xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Thanh niên tình nguyện”, Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị,…góp phần giáo dục tính tích cực, chủ động, sáng tạo, xung kích cho thanh niên. Đồng thời, tạo môi trường thực tiễn rộng lớn, phong phú cho đội ngũ thanh niên Việt Nam được phát triển toàn diện về mọi mặt. Qua đó, góp phần khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; khơi dậy tiềm năng to lớn của lực lượng thanh niên tham gia sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế: “Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão, khát vọng vươn lên. Xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam[3].
      anh 1 TQND     

      Nhằm cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 – 2025), Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Kon Tum lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017 – 2022), tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Kon Tum xây dựng “Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021” với các nhiệm vụ trọng tâm như[4]:
      - Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng. Tổ chức tốt các hoạt động cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
      - Tăng cường nắm bắt tình hình và kịp thời định hướng tư tưởng cho thanh niên, tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.
      - Tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Thanh niên (sửa đổi), Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, trọng tâm là tham mưu chính sách cho thanh niên.
      - Phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và giải quyết các vấn đề xã hội quan tâm.
      - Triển khai các giải pháp tuyên truyền, tạo cảm hứng, cổ vũ, động viên thanh niên làm kinh tế, tự tin khởi nghiệp; thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên; tập trung tìm kiếm, hỗ trợ, phát triển, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả, bền vững, hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên vào thực tiễn.
      - Thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”.
      - Nâng cao chất lượng công tác Đội và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, đặc biệt chú trọng ở khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới...
Thế hệ thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên Kon Tum nói riêng cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu rèn đức, luyện tài trong học tập và tu dưỡng đạo đức cách mạng, không ngừng vươn lên chiếm lĩnh tri thức của thời đại văn minh trí tuệ - thời đại công nghệ thông tin, trở thành lực lượng kế cận “vừa hồng, vừa chuyên” của đất nước, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại:
            “Không có việc gì khó
            Chỉ sợ lòng không bền
            Đào núi và lấp biển
            Quyết chí ắt làm nên”[5]
 

[1] Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 10, Nxb Chính trị quốc gia, H.1995, tr 488
[2] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H.1998, tập 2, tr 112
[3] Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017-2022)
[4] Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Kon Tum, Chương trình Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2021
[5] Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H.1995, tập 6, tr.95
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

baove
 
pc dbhb
 
hcmaa

kontum
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây