Huyện Kon Plông xây dựng và phát triển văn hóa theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW

Thứ ba - 16/08/2022 22:05

Tác giả bài viết: Ths. Ngô Thị Thúy Mai - Giảng viên khoa Xây Dựng Đảng

      Ngày 09/6/2014, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” (viết tắt là Nghị quyết 33) với mục tiêu cao nhất là nhằm xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Ngay sau khi ra đời, Nghị quyết 33 được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm triển khai thực hiện, được nhân dân tích cực hưởng ứng, trong đó có huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Với nhiều lợi thế, tiềm năng của vùng kinh tế động lực của tỉnh, diện mạo văn hóa của huyện Kon Plông ngày càng đạt được những kết quả đáng khích lệ, nhất là sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33.
      Không ngừng chăm lo xây dựng con người huyện Kon Plông từng bước phát triển toàn diện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành trong huyện phải thường xuyên quan tâm giáo dục, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cũng như việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và nhân cách cho từng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong mỗi cơ quan, đơn vị và cơ sở. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Qua đó giáo dục cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, tôn vinh lịch sử-văn hóa dân tộc, xây dựng và phát huy tốt lối sống “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”.
      Đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục, huyện Kon Plông đã triển khai có hiệu quả chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đến nay, tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo ra lớp đạt 98,8% (tăng 0,5%), riêng trẻ 5 tuổi đạt tỷ lệ 100% (tăng 1,98%); tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học THCS đạt 100% (tăng 0,32%); tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào học THPT và các trường đào tạo nghề đạt 80,5%, tăng 28,9% so với năm 2015. Mặt khác, duy trì bền vững ở 9/9 xã, thị trấn đạt phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở; 100% số xã, thị trấn đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.
      Trong y tế, công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, trang thiết bị và đội ngũ nhân lực đáp ứng được công tác khám và điều trị bệnh cho nhân dân; công tác y tế dự phòng, kiểm tra, thanh tra an toàn thực phẩm được chú trọng; các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số được triển khai thực hiện có hiệu quả. Toàn huyện hiện có 9/9 xã, thị trấn đạt chuẩn tiêu chí về y tế, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
      Với mục tiêu xây dựng mỗi cơ sở, cộng đồng, cơ quan, đơn vị, tổ chức là một môi trường văn hoá lành mạnh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên triển khai các chương trình, hoạt động thiết thực đi sâu vào đời sống nhân dân, gắn kết xây dựng môi trường văn hoá với bảo vệ môi trường sinh thái; đưa nội dung giáo dục đạo đức con người, đạo đức công dân vào các hoạt động giáo dục của xã hội. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh được phát động rộng rãi trong nhân dân, lồng ghép với việc thực hiện các phong trào: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị,… Đến nay, tỉ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt 67,5%, tăng 10,5%; 89% khu dân cư (thôn, làng, tổ dân phố) đạt danh hiệu văn hoá, tăng 34.5% so với năm 2015; 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá. Xuất hiện nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị tiêu biểu như Đảng ủy Quân sự huyện với mô hình: “Trồng rau sạch phục vụ nâng cao đời sống bữa ăn cho bộ đội”; Trường PTDTNT huyện có mô hình: “Xây dựng phòng ở học sinh nội trú xanh- đẹp-học sinh nội trú chấp hành tốt nội quy, nền nếp khu nội trú” và “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gương người tốt-việc tốt” trong buổi chào cờ đầu tuần; Kho bạc huyện với mô hình: “Học tập văn hóa giao tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; Đảng ủy xã Măng Bút với mô hình: “Xây dựng mô hình kho thóc cộng đồng”, Đảng ủy xã Đắk Long với mô hình “Tiết kiệm và vốn vay thôn bản”, Chi bộ phòng Văn hóa & Thông tin với mô hình “Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện”; Chi bộ Huyện đoàn với mô hình “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”,.....
      Các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng nhằm tạo không gian sinh hoạt văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân. Toàn huyện có 01 Hội trường, 01 Quảng trường Trung tâm huyện, 01 Trung tâm văn hóa dành cho thiếu nhi, 03 nhà văn hóa xã (tại xã Đăk Long, xã Hiếu, Pờ Ê), 03 làng văn hóa du lịch cộng đồng (Viôlắk- Pờ Ê, Kon Bring- Đắk Long, Kon Năng- Măng Cành, 81/89 thôn có nhà văn hóa cộng đồng. Các khu vui chơi, giải trí gồm: 01 sân vận động; 01 nhà thi đấu đa năng; 01 sân Tennis; 9 sân bóng đá, 109 sân bóng chuyền (11 sân tại trung tâm huyện, 9 sân tại xã, 89 sân tại thôn), 03 sân cầu lông, 02 sân bóng bàn; 01 phòng truyền thống, 02 phòng thư viện điện tử, 05 thư viện sách (gồm 1 thư viện sách tại trung tâm huyện và 4 thư viện sách tại xã Đăk Long, xã Hiếu, xã Ngọc Tem và xã Pờ Ê).
Huyện Kon Plông có 9 xã, thị trấn với 76 thôn, 117 làng với dân số trên 27.000 người, (trong đó, 98% dân số là đồng bào DTTS chủ yếu là dân tộc Hre và dân tộc Xơ Đăng), công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hoá dân tộc, trong đó có văn hóa cồng chiêng rất coi trọng. Toàn huyện hiện có 495 bộ cồng chiêng; có 4 đội cồng chiêng bán chuyên nghiệp phục vụ các hoạt động du lịch, tham gia tuần lễ văn hóa và du lịch cũng như các hoạt động khác do huyện, tỉnh tổ chức góp phần quảng bá bản sắc văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào các dân tộc huyện Kon Plông đến với du khách gần xa. Ngoài ra, huyện còn có 68 đội cồng chiêng nghiệp dư (72/76 thôn có đội cồng chiêng); 100% số xã, thị trấn đã thành lập đội cồng chiêng, tổ chức sinh hoạt ít nhất một tháng một lần. Thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy di sản không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 -2025”, trong năm 2021, huyện Kon Plông đã tổ chức trao tặng 08 bộ cồng chiêng truyền thống cho các thôn, làng. Phòng Văn hóa Thông tin huyện đã mở được 8 lớp truyền dạy cồng chiêng, múa xoang cho hơn 200 thanh thiếu nhi và đưa công tác giáo dục di sản không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên vào trong trường học.
      Việc bảo tồn, duy trì các lễ hội truyền thống như: Lễ hội mừng lúa mới, lễ hội máng nước, lễ hội làm chuồng trâu, lễ hội mừng nhà mới và các nghi lễ vòng đời (cưới hỏi , sinh đẻ, trưởng thành, ma chay),…luôn được coi trọng. Nhìn chung, các phong tục tổ chức đều hướng vào mục đích tôn vinh các đấng thần linh, hướng về nguồn cội . Toàn huyện có 12 nghệ nhân dân gian được Chủ tịch nước tặng danh hiệu danh hiệu nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực truyền dạy và bảo tồn văn hóa cồng chiêng. Các nghệ nhân là các già làng, người có uy tín, tiêu biểu trong cộng đồng khu dân cư luôn tích cực tham gia lớp truyền dạy và chỉnh chiêng cho các em thanh thiếu niên nhằm tuyên truyền giáo dục ý thức trách nhiệm, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ trong thôn, xã, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết, tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.
      Nhằm khơi dậy niềm tự hào và phát huy truyền thống đoàn kết, truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp chủ trì, phối hợp tổ chức nhiều sự kiện, nhiều hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao và du lịch như tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch  Măng Đen gồm chuỗi các hoạt động: Liên hoan và trình diễn nghệ thuật dân gian (biểu diễn cồng chiêng, các nhạc cụ dân tộc, các làn điệu dân ca, phục dựng các nghi thức lễ hội tiêu biểu); Liên hoan văn hóa ẩm thực; Hội trại thanh niên các dân tộc tỉnh Kon Tum; Triển lãm ảnh nghệ thuật; tổ chức Hội thi Cồng chiêng-xoang, Hội thi rượu cần, Ngày hội dùng thử sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của huyện,…
      Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay đã mở ra cho Việt Nam nói chung, tỉnh Kon Tum cũng như huyện Kon Plông nói riêng nhiều cơ hội để phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Mặt khác, nó cũng chứa đựng rất nhiều những nguy cơ “phá vỡ” hoặc làm băng hoại những giá trị bản sắc văn hoá truyền thống dân tộc. Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới Đảng bộ, nhân dân huyện Kon Plông quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng no ấm, giàu đẹp hơn, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với việc gìn giữ giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Kon Plông lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã đề ra, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào đời sống.


TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.
- Chương trình 76-CTr/TU của Tỉnh ủy Kon Tum (khóa XIV) về thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”
- Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Huyện ủy Kon Plông.
   - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Kon Plông lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025).

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

baove
 
pc dbhb
 
hcmaa

kontum
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây