Xây dựng Chi hội Luật gia Trường Chính trị tỉnh Kon Tum vững mạnh về tổ chức và hoạt động

Thứ bảy - 19/10/2019 23:38

Tác giả bài viết: ThS. Nguyễn Thọ Hòa - Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật

Chi hội Luật gia Trường Chính tỉnh Kon Tum được Ban chấp hành Hội luật gia tỉnh Kon Tum thành lập năm 2011. Từ khi thành lập đến nay Chi hội đã đoàn kết, tập hợp được các luật gia đang làm công tác giảng dạy pháp luật trong cơ quan, đơn vị, không ngừng kiện toàn, củng cố về tổ chức và hoạt động, góp phần tích cực cho sự phát triển của Hội Luật gia tỉnh Kon Tum, đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động và học viên các lớp, qua đó đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Chi hội.

Được thành lập năm 2011, với 05 hội viên, đến tháng 4 năm 2016 chi hội còn lại 02 hội viên, (do 03 hội viên chuyển công tác, trong đó có chi hội trưởng). Thực tế trong thời gian 2016 đến đầu năm 2018, Chi hội Luật gia Trường Chính trị có nhiều biến động về nhân sự chỉ có 02 hội viên tiếp tục tham gia và thực hiện công tác của chi hội. Để củng cố, kiện toàn tổ chức Chi hội hoạt động có hiệu quả, Được sự quan tâm của Đảng ủy Trường Chính trị, sự quan tâm chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh hội, trên cơ sở chỉ đạo của Đảng ủy Trường, sự chấp thuận của Tỉnh hội, ngày 28/6/2018 Ban Thường vụ tỉnh hội quyết định chuẩn y kết quả bầu Chi hội trưởng, chi hội phó và kết nạp mới 06 hội viên, tổng số Hội viên Chi hội đến nay gồm 08 đ/c. Trong đó: Đảng viên: 07/08 đ/c; Giảng viên: 07/08 đ/c; Trình độ Thạc sỹ Luật có 02/8 đ/c; Cử nhân luật 04/08 đ/c (3đ/c đang học thạc sỹ);Cử nhân hành chính: 02/8 đ/c ( 02 đ/c này đã học xong thạc sỹ đợi cấp bằng): về Trình độ LLCT: Cao cấp LLCT: 02đ/c; Trung cấp LLCT: 05 đ/c

         Tuy mới được củng cố, kiện toàn về tổ chức nhưng trong thời gian qua chi hội đã tuân thủ nghiêm túc tôn chỉ, mục đích Điều lệ hội, thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền của hội viên được quy định tại Điều 6, 7 của Điều lệ hội. Về tư tưởng chính trị của hội viên ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, của Trung ương hội luật gia. Chi hội luôn nâng cao việc thực hiện công tác chính trị tư tưởng đối với hội viên; chăm lo đến đời sống và lợi ích chính đáng của hội viên; vận động phát triển hội viên để chi hội thêm vững mạnh; Các Hội viên thực hiện tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các nhiệm vụ khác được giao, tự giác trong nghiên cứu, học tập nâng cao nhận thức. Cụ thể Chi hội đã đạt được một số kết quả các mặt công tác sau:

        * Đối với công tác xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động trong công tác Hội. Trên cơ sở kế hoạch công tác hàng năm của chi hội, Chi hội đã triển khai thực hiện, trong đó bám sát vào các mục tiêu, kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh hội để ra nội dung, giải pháp thực hiện hiệu quả, gắn với chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị. Tích cực phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 19 - KL/TW, ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư về tổng kết thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW, ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Luật gia Việt Nam; Chỉ thị số 08/CT-TTg, ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia trong tình hình mới. Ngày 16/8/2013, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Chỉ thị số 02/2013/CT-UBND, về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong giai đoạn mới đến tất cả hội viên để nắm vững quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Chi hội.

         * Tham gia xây dựng pháp luật, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tham gia xây dựng cơ chế chính sách của cơ quan, đơn vị.

         Chi hội đã tích cực tham gia góp ý kiến nhiều dự án Luật, Pháp lệnh, dự thảo Nghị định, Thông tư... tham gia góp ý kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số văn bản do Trường ban hành ban hành như quy chế giảng viên, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế tài sản công...Ngoài ra Chi hội tích cực tham gia công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát hệ thống các văn do Trường ban hành; biên soạn tài liệu, bài giảng, đề cương phổ biến pháp luật để các hội viên tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến công chức, viên chức và người lao động và học viên của Trường.

          * Tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

          Xác đinh đây là nhiệm vụ trọng tâm của chi hội nên hàng năm, Chi hội đều cử hội viên, đồng thời là thành viên tổ tuyên truyền pháp luật của Trường tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật theo yêu cầu của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh; Tỉnh hội, của Ban giám hiệu nhà trường cho hàng ngàn lượt người (năm 2018 cho đến năm tháng đầu năm 2019: 1140 người là công chức viên chức và người lao động trong cơ quan và học viên các lớp học), với nội dung: Hiến pháp năm 2013, Bộ luật dân sự năm 2015, Bộ luật hình sự năm 2015, Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định 101/2017/NĐ-CP quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư 01/2018/TT-BNV hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt đối với học viên: Trong quá trình giảng dạy, các giảng viên là hội viên của Chi hội đã lồng ghép những nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vào bài giảng. Tập trung phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật quan trọng, liên quan chặt chẽ đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương, các cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống, công việc, nội dung học tập của học viên, như: Luật Hiến pháp năm 2013, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật Kinh Tế, Luật cán bộ, công chức; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 26/02/2018 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chín; Luật quản lý nợ công; Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến lý lịch tư pháp và yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Kon Tum

           Ngoài ra các hội viên tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, viết bài về vấn đề pháp lý trên trang thông tin điện tử và Nội san của trường Chính trị tỉnh Kon Tum và các tạp chí chuyên ngành khác.

            Tuy nhiên trong thực tiễn tổ chức và hoạt động của Chi hội vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Chi hội chưa tập hợp, vận động và phát huy hết hiệu quả của các Hội viên để tham gia vào việc tuyên truyền pháp luật, giám sát phản biện xã hội, một số hoạt động của hội chưa đạt hiệu quả cao. Trong hoạt động Chi hội còn lúng túng về nội dung và phương thức hoạt động, chưa tổ chức các buổi họp, sinh hoạt, hội thảo để tìm ra nguyên nhân và bàn biện pháp khắc phục. Hoạt động của hội viên dựa vào công tác chuyên môn là chính nên chưa thể hiện vai trò của hội viên Chi hội Luật gia ở cơ sở. Thời gian giành cho các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật không nhiều, thường là tranh thủ sau các cuộc họp giao ban toàn cơ quan, do đó cũng ảnh hưởng đến chất lượng buổi tuyên truyền. Một số buổi tuyên truyền do các giảng viên trẻ thực hiện đã cung cấp được các thông tin cơ bản, tuy nhiên vẫn chưa chưa sinh động, chuyên sâu các nội dung.  Nguyên nhân là do Ban Chấp hành Chi hội hoạt động kiêm nhiệm, chưa dành thời gian cho công tác Hội; kinh phí hoạt động của Chi hội còn nhiều khó khăn nên đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác của Chi hội.

           Để tiếp tục duy trì, phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong thời gian qua, Chi hội Luật gia Trường cần quán triệt và một số nội dung sau:

Chi Hội tiếp tục xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và nghề nghiệp. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; tuyên truyền vận động kết nạp những cán bộ có năng lực chuyên môn, có đủ điều kiện, có nguyện vọng tham gia Hội. Duy trì sinh hoạt định kỳ 1 quý một lần nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ.

          Tăng cường công tác học tập, quán triệt, truyên truyền các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các văn bản của Hội Luật gia tỉnh về công tác Hội Luật gia; Chỉ thị số 02/2013/CT-UBND, ngày 16/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong giai đoạn mới.

          Coi trọng việc tham gia các ý kiến có chất lượng vào các dự thảo văn kiện của Đảng và văn bản pháp luật của nhà nước, các văn bản của cơ quan,đơn vị; Phối hợp với Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cán bộ công chức và người dân xã Ya Ly ( đơn vị kết nghĩa); Tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia quản lý xã hội, phản biện xã hội và các hoạt động khác của Hội.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

baove
 
pc dbhb
 
hcmaa

kontum
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây