Công tác đảng viên của Đảng bộ huyện Kon Plông

Thứ tư - 12/10/2022 21:24

Tác giả bài viết: Ths. Nguyễn Lương Thủy - Trưởng phòng QLĐT&NCKH

      Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn khẳng định công tác đảng viên là một công tác quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, là công việc thường xuyên trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của Đảng, có tác dụng chi phối đến các công tác khác trong xây dựng Đảng, trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của công tác đảng viên, trong những năm qua, cùng với việc thực hiện vai trò lãnh đạo, Đảng bộ huyện Kon Plông luôn quan tâm công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác đảng viên, nhờ đó công tác đảng viên của Đảng bộ huyện đã đạt nhiều kết quả tích cực:
      Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, thường xuyên bồi dưỡng đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, phát huy tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc cụ thể hóa nội dung nêu gương đối với cán bộ, đảng viên ở từng cấp luôn được triển khai thực hiện kịp thời, sát với thực tiễn. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở trong thực hiện nghị quyết và các quy định về nêu gương ngày càng được nâng lên.
      Công tác phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo thực hiện theo hướng tăng về số lượng và nâng cao về chất lượng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng kịp thời xây dựng và ban hành kế hoạch phát triển đảng viên của chi bộ, đảng bộ. Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy làm tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các bước, quy trình của công tác phát triển đảng viên. Chỉ đạo Trung tâm chính trị huyện tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức cho các đối tượng Đảng và đảng viên mới. Từ năm 2010 đến năm 2020, đã tổ chức được 46 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và lớp bồi dưỡng đảng viên mới, với 2.785 lượt học viên tham gia. Công tác kết nạp đảng viên luôn được các cấp ủy coi trọng về chất lượng, đảm bảo chặt chẽ về nguyên tắc. Quy trình kết nạp đảng viên đã thực hiện theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Trong 02 nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xem xét, quyết định kết nạp 1.050 quần chúng ưu tú vào Đảng. Việc công nhận đảng viên chính thức cũng luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện chặt chẽ.
      Việc phân công công tác cho đảng viên luôn được các cấp ủy, chi bộ coi trọng. Các chi bộ đã xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cho đảng viên; tiêu chí phân công đảng viên sát thực tế, cơ bản đảng viên đều được phân công nhiệm vụ. Các chi bộ ở nông thôn triển khai tốt việc phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ. Đảng viên được phân công phụ trách đã nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động các thành viên trong hộ, nhóm hộ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.
      Công tác quản lý hồ sơ đảng viên được thực hiện chặt chẽ theo chế độ bảo mật. Việc bổ sung hồ sơ đảng viên được tiến hành thường xuyên khi đảng viên có thay đổi về chức vụ, đơn vị công tác hoặc thay đổi về gia đình. Công tác chuyển sinh hoạt cho đảng viên được thực hiện theo đúng quy định của Ban Tổ chức Trung ương. Việc tiếp nhận hồ sơ đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng đã được tiến hành theo đúng quy trình. Trong giai đoạn 2010 - 2020, đã làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho 589 đảng viên; tiếp nhận đến sinh hoạt 445 hồ sơ. Việc chuyển sinh hoạt đảng tạm thời, chuyển sinh hoạt đảng nội bộ cũng được thực hiện một cách chặt chẽ. Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên đúng quy trình, quy định, mang tính chiến đấu cao, kết quả xếp loại đúng thực chất.
      Công tác quản lý hoạt động và sinh hoạt của đảng viên ở nơi làm việc và nơi cư trú theo quy định của Bộ Chính trị tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc. Các tổ chức cơ sở đảng đã thực hiện đúng, chặt chẽ việc xét ra nghị quyết và báo cáo cấp ủy cấp trên về việc miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với đảng viên. Các đảng viên được miễn sinh hoạt đảng chủ yếu là do tuổi cao sức yếu, một số đảng viên phải điều trị bệnh dài ngày; đảng viên nữ trong thời gian sinh con theo quy định của Luật lao động có nguyện vọng miễn sinh hoạt đảng...
Công tác kiểm tra, giám sát đảng viên được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo sâu sát. Qua kiểm tra, giám sát, các ban xây dựng Đảng đã tham mưu giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của cơ sở, biểu dương những điển hình tiên tiến, chấn chỉnh các chi bộ, đảng bộ thực hiện chưa tốt.
      Công tác khen thưởng đảng viên được thực hiện ngày càng chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, công khai, kịp thời, đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn và thủ tục, phản ánh đúng thực chất.. Trong giai đoạn 2010 - 2020, toàn Đảng bộ huyện có 192 đảng viên được khen thưởng. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 136 đồng chí, Ban Thường vụ Huyện ủy tặng Giấy khen cho 56 đồng chí. Công tác kỷ luật đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Trong giai đoạn 2010 - 2020, toàn Đảng bộ huyện có 123 đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật. Các đảng viên bị xử lý kỷ luật đều chấp hành tốt các quyết định kỷ luật, đảm bảo tính nghiêm minh, không có đơn, thư khiếu nại về kỷ luật Đảng.
Cùng với việc chỉ đạo thực hiện công tác phát triển đảng viên đảm bảo về số lượng và chất lượng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo sàng lọc đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Trong giai đoạn 2010 - 2020, đã có 73 đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, trong đó có 25 đảng viên bị khai trừ ra khỏi Đảng, 48 đảng viên bị xóa tên trong danh sách đảng viên.
      Tóm lại, trong giai đoạn 2010 - 2020, nhờ thực hiện tốt công tác đảng viên nên đội ngũ đảng viên của Đảng bộ huyện được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Tính đến thời điểm tháng 10 năm 2021, Đảng bộ huyện Kon Plông có 2.177 đảng viên, trong đó: Nữ 593 đồng chí; đảng viên người dân tộc thiểu số 1.428 đồng chí; đảng viên có tôn giáo 18 đồng chí; tuổi bình quân của đảng viên 38,45 tuổi. Trình độ các mặt của đảng viên ngày càng được nâng lên. Nhìn chung, đa số đảng viên của Đảng bộ huyện có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng; có phẩm chất đạo đức tốt, luôn phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên; tự giác trong học tập nâng cao trình độ, năng lực công tác; có tinh thần trách nhiệm trong công việc và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có ý thức tham gia xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
      Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đảng viên của Đảng bộ huyện Kon Plông trong thời gian qua vẫn còn có những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục: Việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên ở một số chi bộ nông thôn chưa cụ thể, còn thiếu kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện trong sinh hoạt; chất lượng kết nạp đảng viên mới của một số chi bộ ở nông thôn chưa cao; vẫn còn một số đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước phải bị xem xét xử lý kỷ luật. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm nêu trên là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện công tác đảng viên của một số tổ chức cơ sở đảng, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở chưa được quan tâm đúng mức; trình độ, năng lực của một số đồng chí cấp uỷ viên, bí thư chi bộ ở khu dân cư ở nông thôn còn hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp uỷ chưa thường xuyên.
      Từ thực trạng nêu trên, trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng công tác đảng viên của Đảng bộ huyện Kon Plông, xin đề xuất một số giải pháp sau đây:
      Một là, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quan điểm của Đảng, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác đảng viên; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
      Hai là, các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và tính tiền phong gương mẫu, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ đảng viên. Tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương.
      Ba là, tăng cường công tác quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên về mọi mặt. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên, phù hợp với năng lực, sức khỏe, đồng thời rà soát, thực hiện có hiệu quả việc phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ ở các thôn, làng, khu dân cư; chỉ đạo cấp ủy, chi bộ thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên trong mỗi kỳ sinh hoạt. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên, bảo đảm đúng thực chất, khách quan, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, kết quả rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và kết quả thực hiện nhiệm vụ đảng viên do Điều lệ Đảng quy định. Biểu dương, khen thưởng kịp thời, xứng đáng những đảng viên có thành tích tiêu biểu.
      Bốn là, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư “về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng” và Kế hoạch 90-KH/TU, ngày 22/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”.
      Năm là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, đặc biệt nâng cao tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình, qua đó giúp mỗi đảng viên thấy được ưu điểm của bản thân để tiếp tục phát huy và thấy rõ khuyết điểm để kịp thời khắc phục, sửa chữa.
      Sáu là, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm kỷ luật, làm trong sạch nội bộ Đảng. Thường xuyên lãnh đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở trong công tác xây dựng Đảng./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

baove
 
pc dbhb
 
hcmaa

kontum
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây