Những kết quả bước đầu trong thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09-02-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ở Trường Chính trị tỉnh Kon Tum

Thứ ba - 18/04/2023 22:11

Nguồn tin: ThS. Phạm Thị Hoa - Phó Trưởng phòng QLĐT&NCKH và Tô Hữu Chí - GV Khoa Xây dựng Đảng

     Ngày 09-02-2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới (Chỉ thị 23-CT/TW ). Quán triệt những quan điểm, mục tiêu nêu ra trong Chỉ thị 23-CT/TW, triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị của cấp ủy các cấp, phát huy vị trí, vai trò của mình, những năm qua Đảng bộ và đơn vị Trường Chính trị tỉnh Kon Tum đã đạt được những kết quả tích cực trong thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư.
     Công tác chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt  thực hiện Chỉ thị được Đảng bộ và đơn vị thực hiện tốt.
     Nhằm cụ thể hóa, kịp thời triển khai thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW vào điều kiện cụ thể của đơn vị, Đảng ủy Trường đã xây dựng, ban hành Kế hoạch số 22-KH/ĐU ngày 06-9-2018 thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, chỉ đạo đơn vị coi việc thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, yêu cầu phải tạo ra kết quả, sự chuyển biến cụ thể trong các mặt hoạt động. Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Trường và kế hoạch của cấp ủy các cấp về thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết số 37- NQ/TW, ngày 09-10-2014 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030, Ban Giám hiệu Trường đã chỉ đạo các khoa, phòng quán triệt đến viên chức, giảng viên và học viên của Trường phải thường xuyên, nghiêm túc, thực chất trong học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
     Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường, các khoa đã đưa vấn đề chất lượng nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn của mình, tìm ra phương pháp, hình thức tuyên truyền, giảng dạy lý luận chính trị nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với học viên một cách thuyết phục nhất. Công tác tuyên truyền đã thực hiện dưới nhiều hình thức như phổ biến quán triệt trong sinh hoạt chi bộ, tọa đàm, hội thảo, treo bảng hiệu, truyền miệng; chia sẻ zalo các đường link tủ sách lý luận chính trị miễn phí (https://stbook.vn), các hoạt động, bài viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (trang web “Việt Nam thịnh vượng”, baovenentang.org.vn,…). Mỗi đảng viên, giảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân về học tập lý luận chính trị đảm bảo tính cụ thể, thực chất trong học tập, nghiên cứu vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tế công tác, sinh hoạt.
     Trường đã chú trọng tổ chức, triển khai công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị của đơn vị
     Mục tiêu hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh là cung cấp tri thức, rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nâng cao trình độ lý luận chính trị; bồi dưỡng nhân sinh quan cách mạng, thế giới quan và phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và hoàn thiện nhân cách cho cán bộ. Với mục tiêu đó, triển khai công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đơn vị, là tiền đề, điều kiện phục vụ tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng.
     Từ năm 2018 đến nay, quán triệt việc vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tế địa phương, đơn vị, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trường đã chủ trì và phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện 02 chuyên đề nghiên cứu thực tiễn, tổng kết lý luận gồm: 1) Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa tại địa bàn tỉnh Kon Tum.; 2) Nhận diện và ngăn chặn xung đột xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Kết quả nghiên cứu chuyên đề đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 1196-KL/TU ngày 26-11-2019 về nhận diện và ngăn chặn xung đột xã hội hiện nay trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 các cấp của địa phương triển khai thực hiện. Các chuyên đề nghiên cứu đã cung cấp cơ sở lý luận, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp tham mưu các cấp ủy nâng cao hiệu quả lãnh đạo đối với công tác tư tưởng, phòng chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Hiện tại, Ủy ban nhân dân tỉnh đang giao Trường chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh Kon Tum góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay”.
     Qua 05 năm, Trường đã triển khai thực hiện 14 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở (trong đó đã nghiệm thu 09 đề tài) và nhiều Hội thảo, tọa đàm khoa học có liên quan đến việc đánh giá, tham mưu triển khai các nghị quyết của cấp ủy các cấp và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; nâng cao chất lượng giảng dạy, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường; phát huy vai trò của giảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…. Các đề tài như: 1) Đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 192/QĐ-TCT ngày 09-11-2016 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Kon Tum về Quy định “Nâng cao chất lượng dạy và học tại trường Chính trị tỉnh Kon Tum”; 2) Xây dựng và phát triển kinh tế xã hội ở xã Ya Ly, huyện Sa Thầy theo tinh thần Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy; 3) Phát triển kinh tế nông hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; 4) Phát triển kinh tế hợp tác xã trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; 5) Công tác phát triển đảng viên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo đạo Công giáo ở huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum; 6) Phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Kon Tum; 7) Phát huy vai trò giảng viên Trường Chính trị tỉnh Kon Tum trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta hiện nay
     Phục vụ công tác xây dựng Đề án Trường Chính trị đạt chuẩn, đồng thời giúp đơn vị đề ra các giải pháp xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ viên chức, thực hiện hiệu quả hơn các mặt công tác, Trường đã phê duyệt thực hiện một số đề tài nghiên cứu có liên quan như: 1) Xây dựng đội ngũ viên chức Trường Chính trị tỉnh Kon Tum đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị; 2) Những khó khăn trong quá trình xây dựng Trường Chính trị tỉnh Kon Tum đạt chuẩn ở mức độ 1 và 2, giai đoạn 2021-2031; 3) Nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính tại Trường Chính trị tỉnh Kon Tum; 4) Nâng cao chất lượng giảng dạy học phần Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chương trình trung cấp LLCT tại Trường Chính trị tỉnh Kon Tum...
     Trường cũng đã tiến hành chỉnh sửa, bổ sung Sách “Lịch sử Trường Chính trị tỉnh Kon Tum”, tham gia tích cực vào biên soạn Sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập III (2001-2020)”, tham luận tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18-01-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “vê tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”.
     Việc đổi mới nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được Trường quan tâm, thường xuyên thực hiện, gắn liền với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
     Đơn vị triển khai thực hiện tốt Quy định 164-QĐ/TW, ngày 01-02-2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức của Trường giai đoạn 2015-2020 và 2020-2025, Trường đã quan tâm việc cử 28 lượt viên chức, giảng viên tham gia các khóa bồi dưỡng về lý luận chính trị, đào tạo giảng viên giảng dạy lý luận chính trị, 22 lượt giảng viên tham gia bồi dưỡng nhằm đáp ứng tiêu chuẩn ngạch, vị trí việc làm... Đến nay 80,7% giảng viên của Trường đã được bồi dưỡng kiến thức kinh điển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Các viên chức, giảng viên sau quá trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về trình độ lý luận chính trị đã có sự chuyển biến về nhận thức, cải thiện về chất lượng, hiệu quả công việc, thể hiện rõ nhất trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học.
     Từ năm 2018 đến nay, Trường đã tổ chức (liên kết tổ chức) 33 lớp đào tạo trung cấp và cao cấp lý luận chính trị cho 2.513 lượt học viên; mở 182 lớp bồi dưỡng các loại hình cho 10.767 lượt học viên. Các chương trình, nội dung nghiên cứu, học tập, giáo dục lý luận về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh sử dụng tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn, Trường đã kịp thời điều chỉnh các nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng dẫn của Trung ương, cập nhật kiến thức, chủ trương, quy định mới, tăng cường liên hệ thực tiễn tại địa phương, biên soạn giáo trình “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương” của chương trình trung cấp lý luận chính trị. Giảng viên của Trường đã chủ động bổ sung, cập nhật các quan điểm, nội dung, tinh thần chỉ đạo mới của Trung ương, các nghị quyết chuyên đề của Đảng và cấp ủy địa phương trong giảng dạy và nghiên cứu, giúp học viên nắm bắt kịp thời các thông tin chính xác, mang tính thời sự của tỉnh. Quá trình đào tạo, bồi dưỡng luôn quán triệt quan điểm gắn lý luận với thực tiễn, chú trọng thảo luận, lấy thực tiễn chứng minh, vận dụng quan điểm, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong nhìn nhận, đề xuất giải quyết vấn đề, góp phần nâng cao năng lực tư duy lý luận của cán bộ, công chức, viên chức sau đào tạo, bồi dưỡng; giảng viên tăng cường sử dụng các phương tiện hiện đại hỗ trợ giảng dạy (micro không dây, bảng vẽ điện tử, điện thoại thông minh...) áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin (các phần mềm ứng dụng như Mindmap, Padle, Mentimeter, Kahoot, Quizzi…) tạo sự hứng thú, tự giác tham gia học tập của học viên. Trường cũng yêu cầu và bố trí thời gian để học viên mỗi phần học có ít nhất 01 buổi tự học, tự nghiên cứu tại thư viện Trường.
     Trường định kỳ cử giảng viên tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức; phối hợp tổ chức tốt các Hội thi tuyên truyền viên, báo cáo viên giỏi các cấp; hội thi Giảng viên dạy giỏi lý luận chính trị cho giảng viên các trung tâm chính trị huyện; tổ chức định kỳ hội thi giảng viên dạy giỏi, học viên học giỏi lý luận chính trị của Trường. Thực hiện biên soạn bộ tài liệu các Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm chuyên môn nghiệp vụ các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện và cấp xã; bộ tài liệu hỏi đáp các môn học chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị, bộ câu hỏi thi trắc nghiệm, thi vấn đáp các môn học chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tổ chức dự giờ tập thể và cá nhân đối với giảng viên giảng dạy các chuyên đề về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để rút kinh nghiệm trong cách truyền đạt lý luận và định hướng, liên hệ vận dụng thực tiễn đối với từng bài giảng; tổ chức kiểm tra, đánh giá học tập lý luận chính trị với 03 hình thức thi tự luận, trắc nghiệm và vấn đáp... Qua đó, đơn vị đã đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giảng dạy, học tập, kiểm tra đánh giá kết quả học tập lý luận chính trị, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
     Từ năm 2018 đến nay, trung bình mỗi năm Trường có 30 bài viết đăng trên trang thông tin điện tử, bản tin “Thông tin lý luận và thực tiễn” của Trường, các báo, tạp chí (bản in và điện tử), hội thảo khoa học của Trung ương và địa phương liên quan đến việc nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Giảng viên là chủ biên, tham gia biên soạn xuất bản đầu sách về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng[1]. Đảng ủy Trường đã biểu dương và tặng Giấy khen cho 01 tập thể chi bộ có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị.
     Có thể khẳng định, việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 23-CT/TW năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã được Đảng ủy Trường cụ thể hóa vào điều kiện của đơn vị. Trường có nhiều điều kiện thuận lợi để phát huy vị trí, vai trò, thế mạnh của mình trong triển khai hiệu quả Chỉ thị 23-CT/TW và đã đạt được những kết quả tích cực.
     Những kết quả đạt được là cơ bản, tuy nhiên quá trình thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW năm 2018 của Ban Bí thư tại Trường Chính trị vẫn còn những hạn chế nhất định. Cấp ủy, đơn vị chưa có nhiều đột phá trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đóng góp ý kiến tham mưu thường xuyên cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng, ban hành các chủ trương, chính sách. Việc phát huy năng lực của đội ngũ giảng viên Trường trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chưa tương xứng với vị trí, vai trò tuyến đầu. Một số giảng viên chậm đổi mới phương pháp giảng dạy, có những tiết giảng chưa thực sự thu hút được sự chú ý, phát huy được năng lực tự nghiên cứu, vận dụng phát triển lý luận của học viên. Nhiều học viên chưa tích cực trong học tập lý luận chính trị, còn có biểu hiện đối phó trong học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh…
     Thời gian tới, việc đổi mới nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn là nhiệm vụ trọng tâm gắn liền với quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Đảng ủy và Ban Giám hiệu Trường xác định cần thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp sau:
     Một là, triển khai đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo phân cấp. Quan tâm việc cập nhật, bổ sung các quan điểm, chủ trương, chính sách, quy định mới của Đảng và Nhà nước, địa phương vào nội dung đà tạo, bồi dưỡng, bảo đảm tính khoa học, cập nhật tình hình thực tế. Đơn vị cần phát huy tính chủ động trong tham mưu, đề xuất các chương trình bồi dưỡng, xây dựng tài liệu các chương trình phù hợp với nhu cầu, điều kiện của địa phương theo hướng chuyên biệt, chuyên sâu, phù hợp với từng đối tượng cán bộ, đảng viên, chú trọng vào định hướng liên hệ, vận dụng thực tiễn, tăng cường tư duy hệ thống cho cán bộ, đảng viên. Triển khai hiệu quả công tác quản lý, đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.
     Hai là, nâng cao năng lực tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu, vận dụng lý luận và năng lực nghiên cứu khoa học gắn với giải quyết vấn đề thực tiễn của đội ngũ viên chức, giảng viên; chú trọng bồi dưỡng kỹ năng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Bám sát các Văn kiện Đại hội Đảng các cấp, định hướng của các cấp ủy, chính quyền địa phương về những nội dung, lĩnh vực cần có các gợi ý, tư vấn chính sách, giải pháp khắc phục những điểm yếu trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương… để tư vấn, kiến nghị, đề xuất thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ.
     Ba là, đơn vị cần có quy định cụ thể về chế độ học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng và lý luận chính trị nói chung đối với viên chức, đảng viên của Trường; quan tâm cử giảng viên tham gia các khóa bồi dưỡng và bồi dưỡng chuyên sâu kiến thức kinh điển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; duy trì thường xuyên công tác giáo dục, nâng cao nhận thức của mỗi viên chức, đảng viên, học viên về sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện hiện nay; thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chủ động trong thực hiện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị” giai đoạn 2021-2025.
     Bốn là, việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới đòi hỏi đội ngũ viên chức, giảng viên của Trường phải thực sự đam mê, tâm huyết với nghề, không ngừng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực tư duy, nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của bản thân. Nhà trường có chính sách hỗ trợ giảng viên đi đào tạo tiến sĩ, cử tham gia các khóa bồi dưỡng cập nhật, chuyên sâu kiến thức, kỹ năng nghiên cứu, giảng dạy; đề xuất có cơ chế cho cán bộ, giảng viên tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động thực tiễn, các hoạt động tổng kết thực tiễn, nghiên cứu chuyên sâu các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội tại địa phương; tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng về phương pháp, kỹ năng nghiên cứu khoa học. Giảng viên tự bồi dưỡng, học hỏi nâng cao trình độ tư duy khoa học, đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị phù hợp với trình độ, nhận thức, điều kiện học tập, giảng dạy mới hiện nay.
     Năm là, xây dựng cơ chế, phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị cử cán bộ tham gia học tại Trường trong quản lý, đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng và hiệu quả sau đào tạo, bồi dưỡng của học viên. Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức kiểm tra, đánh giá nhận thức, năng lực học tập lý luận chính trị của học viên; giáo dục ý thức tự giác, tập trung học tập, nghiên cứu của học viên trong quá trình học tập tại Trường.
     Sáu là, Đảng ủy Trường thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể thực hiện tốt; nhắc nhở, phê bình, kỷ luật nghiêm những biểu hiện hình thức, đối phó, vi phạm trong học tập lý luận chính trị, trong vận dụng, triển khai thực hiện không đúng các nghị quyết, quy định của Đảng và nhà nước./.
 
[1] Sách “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” (Nxb. Lý luận chính trị, H.2022); sách “Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”, Nxb. Đại học Cần Thơ, 2022); đảng viên tham gia nhóm “Vì bình yên 82”...

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

baove
 
pc dbhb
 
hcmaa

kontum
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây