Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 6 tháng đầu năm 2023 ở Trường Chính trị tỉnh Kon Tum

Thứ hai - 10/07/2023 22:55

Nguồn tin: ThS. A Phúc - Trưởng phòng TCHCTTTL

            Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (sau đây viết tắt là Nghị quyết 35) nêu: bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trên cơ sở quán triệt quan điểm chỉ đạo đó, Đảng ủy, Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu đã nghiêm túc tổ chức thực hiện việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới tại đơn vị và đạt được kết quả tốt.
Đảng ủy, Hiệu trưởng (thành viên Ban chỉ đạo 35 của tỉnh), Ban Giám hiệu đã kịp thời tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp ủy Đảng,                   Chính quyền và Ban chỉ đạo 35 tỉnh triển khai nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt trong toàn đơn vị về việc sử dụng mạng xã hội, tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chỉ đạo giảng viên biên soạn, cập nhật bài giảng năm 2023 gắn với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; thường xuyên chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức quán triệt cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước trong viết bài, phát ngôn và sử dụng mạng xã hộị.
Hiệu trưởng đã Ban hành Kế hoạch số 75-KH/TCT ngày 22-02-2023 về triển khai cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023. Đồng thời, Đảng ủy, Ban Giám hiệu thường xuyên đôn đốc, khuyến khích cán bộ, đảng viên, viên chức viết bài tham gia cuộc thi.
          Đến nay, đơn vị thực hiện đào tạo 7 lớp Trung cấp Lý luận chính trị; 11 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy và tương đương quản lý (đối tượng 4); 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong quá trình triển khai nội dung giảng dạy, ngoài chuyên đề “bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” các giảng viên, báo cáo viên đều chủ động đưa nội dung thông tin phù hợp nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị (khóa XII).
           Đảng ủy Trường thường xuyên quán triệt đến các chi bộ, đảng ủy viên phụ trách các chi bộ thực hiện theo dõi, nhắc nhở, đôn đốc việc thực hiện các quy định của Đảng có liên quan bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới như: Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo Hướng dẫn số 97-HD/BTGTW, ngày 08-3-2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Công văn số 1138-CV/ĐUK ngày 13-4-2023 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc triển khai Hướng dẫn số 99-HD/BTGTWW về thực hiện Quy định 85-QĐ về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội...
Phổ biến, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động về mục đích, ý nghĩa và nội dung của “Cuộc thi viết chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba, năm 2023”; “giải búa liềm vàng”...
           Công tác quản lý, giáo dục và kiểm tra cán bộ, đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng; thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật Đảng, Nhà nước, kỷ luật phát ngôn được Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các chi bộ, khoa phòng quan tâm thực hiện. Tổ chức đa dạng hình thức thực hiện, trong đó đặc biệt quan tâm tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chuyên môn, hội thảo… theo Hướng dẫn số 24-HD/BTGTU, ngày 28-01-2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Hệ thống chính trị và Công văn số 507-CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng…
           Ngày 26/4/2023, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã t chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo Hướng dẫn số 97-HD/BTGTW, ngày 08/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương gắn với phát động phong trào đọc sách theo Công văn số 1624-CV/BTGTU, ngày 03-4-2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy v/v tiếp tục đẩy mạnh tổ chức và tuyên truyền về Ngày sách và Văn hóa đọc Việt nam năm 2023, tại Hội nghị có 100% đảng viên, viên chức tham gia.
           Đến nay, không có cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của đơn vị vi phạm các quy định của Điều lệ Đảng, những điều đảng viên không được làm và những quy định cấm của pháp luật đối với cán bộ, viên chức, người lao động; không có sự việc khiếu nại, tố cáo, hoặc vấn đề nổi cộm, bức xúc của cán bộ, viên chức, học viên hoặc tổ chức, cá nhân có liên quan. Tại đơn vị, không có hiện tượng hoặc đã phát hiện, xử lý đối với cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động có đăng tải, chia sẻ, bình luận các tin giả, xấu độc trên mạng xã hội.
           Đảng ủy, UBKT của Đảng ủy thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng trong thực hiện Điều lệ, chủ trương, đường lối của Đảng. UBKT Đảng ủy duy trì chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng lên Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
         Đối với cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị Đảng ủy, Ban Giám hiệu, chi bộ và lãnh đạo các khoa phòng thường xuyên tổ chức họp thường kỳ, giao ban tuần, tháng để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cho cán bộ, viên chức, người lao động.
         Thành viên Ban chỉ đạo 35, thành viên Tổ chuyên gia giúp việc Ban chỉ đạo 35 tỉnh của Trường Chính trị thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
          Đã tiến hành nghiệm thu đề tài cấp cơ sở:  “Phát huy vai trò đội ngũ giảng viên Trường Chính trị tỉnh Kon Tum trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta hiện nay”; xây dựng thuyết minh và trình hội đồng khoa học cấp tỉnh xem xét phê duyệt, giao nhiệm vụ nghiên cứu đề tài khoa học cấp tỉnh “Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh Kon Tum”.
        Cử 09 viên chức tham dự Hội nghị tập huấn một số chuyên đề về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐ, ngày 18/5/2023 của Ban chỉ đạo 35 Tỉnh về Hội nghị tập huấn một số chuyên đề về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 và công văn số 1720-CV/BTGTU ngày 22-5-2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về mời dự tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023.
        Tuy nhiên, s bài viết tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch rất ít so với tương quan số lượng cán bộ, giảng viên nhà trường; kỹ năng viết bài đấu tranh, phản bác đối với các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội còn hạn chế. Hạn chế trên có nguyên nhân chính là, kiến thức lý luận, thực tiễn, kinh nghiệm trong nghiên cứu, viết bài của cán bộ, viên chức còn hạn chế; thông tin, tài liệu, số liệu về các vấn đề liên quan là rất hạn hữu, phần lớn có trong các văn bản, tài liệu sử dụng theo chế độ “Mật” nên khó khăn trong việc khai thác, sử dụng vào việc luận giải, tăng tính thuyết phục với những vấn đề thực tiễn và lý luận đã và đang đặt ra hoặc dùng làm căn cứ để phản bác các thông tin giả, xấu, độc, luận điệu sai trái, thù địch của các đối tượng đấu tranh.
          Từ kết quả thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 6 tháng đầu năm 2023, thiết nghĩ trong thời gian còn lại, Đảng ủy, Ban Giám hiệu và cán bộ, viên chức nhà trường cần tập trung thực hiện tốt những nội dung sau:
         - Tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt tâm trạng, dư luận, tuyên truyền, giáo dục hình thành ý thức tích cực trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và học viên của nhà trường.
          - Lãnh đạo, chỉ đạo các khoa, phòng, chi bộ, Công đoàn trường tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, việc làm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; thực hiện tốt việc sinh hoạt chính trị, tư tưởng trong toàn đơn vị.
         - Tiếp tục vận động cán bộ, viên chức tham gia viết bài góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tham gia “Cuộc thi viết chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba, năm 2023”; “giải búa liềm vàng”...
        - Chỉ đạo giảng viên thường xuyên cập nhật thông tin, nâng cao chất lượng bài giảng gắn với góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch.
       - Tiếp tục triển khai đề tài khoa học cấp tỉnh “Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh Kon Tum”.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

baove
 
pc dbhb
 
hcmaa

kontum
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây