Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Kon Tum

Thứ tư - 02/08/2023 21:51

Nguồn tin: Th.S Nguyễn Lương Thủy, Trưởng phòng QLĐT và NCKH

         Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Đảng ta; có tác động mạnh mẽ đến cán bộ, đảng viên nhằm tuyên truyền và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Qua đó, hình thành ở đội ngũ cán bộ, đảng viên thế giới quan, phương pháp luận khoa học, nhân sinh quan cách mạng; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, củng cố và nâng cao niềm tin vào con đường phát triển của đất nước và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam; đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái, phản động, trái với lợi ích của dân tộc. Từ khi còn hoạt động bí mật cho đến khi trở thành Đảng cầm quyền, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã có những đóng góp hết sức quan trọng, góp phần vào những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam. Vì vậy, Đảng ta luôn khẳng định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phải đi trước, mở đường cho việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là đối với những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp hoặc ở những thời điểm có tính bước ngoặt của cách mạng. 
         Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng có vị trí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là một trong những phương thức lãnh đạo, nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Đảng, từ sau Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Kon Tum luôn chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt công tác này. Thông qua nhiều hình thức, Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc tích cực tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực cho cán bộ, đảng viên quần chúng.
            Công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng các cấp được Đảng bộ Trường thực hiện tốt. Đảng ủy Trường đã thực hiện nghiêm túc việc cử đảng viên là cán bộ chủ chốt tham gia các Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng các cấp do cấp ủy cấp trên tổ chức; đồng thời xây dựng kế hoạch và tổ chức 05 hội nghị quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng các cấp theo chỉ đạo của Ban                  Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho 189 lượt đảng viên, quần chúng[1]. Thực hiện phổ biến, quán triệt các kết luận, chỉ thị khác của Đảng các cấp trong hội nghị giao ban toàn cơ quan. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc trong sinh hoạt thường kỳ thực hiện tốt việc quán triệt cho đảng viên các các văn bản của Đảng, Nhà nước theo hướng dẫn. Bên cạnh đó, Đảng uỷ còn chỉ đạo Tổ tuyên truyền, phổ biến pháp luật thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật định kỳ hằng quý cho tất cả viên chức, lao động thuộc đơn vị. Năm 2022, chỉ đạo đơn vị tổ chức truyền thông phòng chống tác hại của thuốc lá cho gần 500 lượt viên chức, lao động, học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng của Trường; dựng các panô tuyên truyền trong khuôn viên đơn vị. Quan tâm lãnh đạo thực hiện việc đặt mua và động viên đảng viên, quần chúng đọc báo, tạp chí của Đảng.
           Đảng ủy Trường đã tổ chức tốt các hội nghị sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng[2] lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ đảm bảo tính nghiêm túc, hiệu quả. Vận động đảng viên, viên chức tích cực tham gia các cuộc thi do Trung ương, tỉnh phát động, như: Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng); Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Cuộc đấu tranh lưu huyết tại ngục Kon Tum (12/12/1931-12/12/2021)”; Cuộc thi tìm hiểu "Kon Tum - 110 năm xây dựng và phát triển".
            Đảng uỷ chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thường xuyên quán triệt trong toàn thể đảng viên, có biện pháp cụ thể thực hiện tốt các nghị quyết chuyên đề của Hội nghị Trung ương Đảng khóa XIII, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI và các chỉ thị của Đảng. Giảng viên thông qua nhiệm vụ giảng dạy đã tích cực lồng ghép tuyên truyền thực hiện Nghị quyết của Đảng các cấp, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhận biết, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, không tham gia bình luận, chia sẻ tin giả, tin xấu, độc trên mạng xã hội.
          Thường xuyên khuyến khích và tạo mọi điều kiện để cán bộ, đảng viên không ngừng học tập, nâng cao trình độ trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tính tiền phong, gương  mẫu, ý thức tổ chức kỷ luật, đề cao cảnh giác và đấu tranh với các quan điểm, luận điệu sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình”, tích cực trong đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và các hành vi tiêu cực khác.
Việc nắm bắt tình hình diễn biến về tư tưởng của đảng viên, quần chúng được các chi bộ và cán bộ lãnh đạo, quản lý đặc biệt quan tâm. Những đề xuất, kiến nghị của đảng viên và quần chúng được tiếp thu và giải quyết theo đúng thẩm quyền, kịp thời định hướng nhận thức, tư tưởng cho đảng viên, quần chúng. Trong hai năm qua, đảng viên, quần chúng thuộc Đảng bộ không có đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Đảng ủy, Ban Giám hiệu và các cơ quan, đoàn thể khác.
            Trong lãnh đạo công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Trường đã xây dựng và lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các Kế hoạch về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề toàn khóa của Trung ương và chuyên đề riêng của tỉnh Kon Tum. Đảng bộ Trường chú trọng thực hành làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết của Đảng các cấp, trong thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của đơn vị. Các chi bộ đã có sự đổi mới trong tuyên truyền và kết hợp giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 100% đảng viên, quần chúng xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), chuyên đề của tỉnh và các quy định nêu gương. Trong sinh hoạt, các chi bộ đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên và sinh hoạt chuyên đề, giúp đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn các nội dung thực hiện. Tổ chức cho từng đảng viên báo cáo kết quả thực hiện bản cam kết trước tập thể chi bộ. Qua đánh giá, các đảng viên của Đảng bộ đã thực hiện tốt bản cam kết, thực hiện tốt việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, trách nhiệm nêu gương, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
          Các tiêu chuẩn về chuẩn mực đạo đức của người viên chức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các quy định về ứng xử văn hóa trong trường Đảng được viên chức, đảng viên, học viên của Trường thực hiện tốt. Đơn vị không để xảy ra cửa quyền, sách nhiễu, hách dịch, vòi vĩnh gây phiền hà cho tổ chức, học viên. Viên chức và người lao động có ý thức xây dựng đơn vị xanh, sạch, đẹp, không khói thuốc lá, không có rác thải nhựa.
Nhờ lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Trường có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nêu cao tính tiền phong gương mẫu, có tinh thần, trách nhiệm cao trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời tạo được sự đồng thuận trong quần chúng, chấp hành nghiêm túc đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
             Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đảng bộ Trường cũng còn có những hạn chế như: Việc quán triệt nghị quyết của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước có lúc chưa đi vào chiều sâu, mới chỉ dừng lại phổ biến nội dung trong văn bản, hiệu quả tuyên truyền miệng chưa cao; một số đảng viên, quần chúng chưa nghiên cứu sâu các Nghị quyết nên việc vận dụng, triển khai thực hiện còn nhiều lúng túng; lãnh đạo thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa có nhiều đổi mới, chưa có điển hình tiên tiến, mô hình hay trong thực hiện; lãnh đạo triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum chưa tạo thành phong trào để thu hút được nhiều đảng viên, viên chức tham gia, số lượng bài tham gia ít, chất lượng chưa cao…
           Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Kon Tum cần thực hiện tốt các nội dung sau:
            Một là, lãnh đạo tổ chức hội nghị quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp và xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, kịp thời. Tổ chức cho đảng viên, quần chúng tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt chính trị, học tập nghị quyết của Đảng các cấp, pháp luật của Nhà nước, các quy định của các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan. Thường xuyên giáo dục bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần, ý thức tự giác trong việc tự học tập lý luận chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng trong đảng viên, quần chúng.
           Hai là, đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đối tượng. Tập trung tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh việc nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng khoá XIII và Tỉnh uỷ Kon Tum khoá XVI, tạo chuyển biến tích cực trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.
           Ba là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị và các chi bộ thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng. Tăng cường giáo dục rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy định những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt; phát huy vai trò của chi bộ trong quản lý, giáo dục rèn luyện đảng viên.
           Bốn là, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, kiên quyết đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, nhất là khi sử dụng mạng xã hội. Kịp thời nắm bắt dư luận, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng để định hướng và có giải pháp vận động, thuyết phục kịp thời. Thường xuyên khuyến khích và tạo mọi điều kiện để đảng viên, quần chúng không ngừng học tập, nâng cao trình độ mọi mặt./.
 

[1] Trong hai năm 2021, 2022.
[2] Năm 2022.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

baove
 
pc dbhb
 
hcmaa

kontum
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây